Kabuki: Five Classic Plays

Additional information

Contributors:
Includes content by:
 • Tsuuchi Jihei Ii
 • Tsuuchi Hanemon
 • Tsuuchi Hanjuro
 • Yasuda Abun
 • Nakada Mansuke
 • Tsuuchi Jihei Ii
 • Tsuuchi Hanemon
 • Tsuuchi Hanjuro
 • Yasuda Abun
 • Nakada Mansuke
 • Namiki Sōsuke
 • Namiki Shōzō
 • Namiki Geiji
 • Asada Itchō.
 • Kuruwa BunshŌ
 • Tsuruya Namboku IV
 • Sakurada Jisuke Ii
 • Tsuuchi Genshichi
Publisher: Place of publication:
 • Honolulu
Publication year:
 • 1992