Decision-Making in Deng's China: Perspectives from Insiders

Additional information

Includes content by:
 • Carol Lee Hamrin
 • Suisheng Zhao
 • Yan Jiaqi
 • Ruan Ming
 • Guoguang Wu
 • Carol Lee Hamrin
 • Suisheng Zhao
 • Yan Jiaqi
 • Ruan Ming
 • Guoguang Wu
 • Yan Huai
 • Wang Lixin
 • Joseph Fewsmith
 • Tong Zhan
 • Ching-chang Hsiao
 • Timothy Cheek
 • George Yang
 • Kam Yiu-yu
 • Su Shaozhi
 • Fang Zhu
 • Chen Yizi
 • Hsiao Pen
 • Zhu Xiaoqun
 • Meirong Yang
 • Cheng Xiaonong
 • H. Lyman Miller
Publisher: Place of publication:
 • Armonk, NY
Publication year:
 • 1995