Taiwan's Enterprises in Global Perspective

Additional information

Contributors:
Includes content by:
 • Alice H. Amsden
 • N. T. Wang
 • Yuan-li Wu
 • Denis Fred Simon
 • Christina Y. Liu
 • Alice H. Amsden
 • N. T. Wang
 • Yuan-li Wu
 • Denis Fred Simon
 • Christina Y. Liu
 • Stephen D. H. Tsai
 • Se-hwa Wu
 • Chung-chau Chang
 • Cheng-nan Chen
 • Yih Heng Chou
 • Wei Shui Tsai
 • Shuei-shen Liu
 • Bing-eng Wu
 • Dah Hsian Seetoo
Publisher: Place of publication:
 • Armonk, NY
Publication year:
 • 1992