Voices from the Japanese Women's Movement

Synopsis

An insider's view of the world of contemporary Japanese women.

Additional information

Contributors:
Includes content by:
 • Inoue Reiko
 • Kanai Yoshiko
 • Matsui Yayori
 • Nakano Mami
 • Hayashi Yoko
 • Inoue Reiko
 • Kanai Yoshiko
 • Matsui Yayori
 • Nakano Mami
 • Hayashi Yoko
 • Yamazaki Hiromi
 • Yunomae Tomoko
 • Okura Yayoi
 • Murata Noriko
 • Ann Kaneko
 • Hara Minako
 • Takazato Suzuyo
 • Hikita Mitsuko
 • Suzuki Mieko
 • Kim Pu Ja
 • Keira Tomoko
 • Abe Hiroko
 • Sakurai Yoko
 • Ooishi Yoshino
 • Ishiwatari Sadako
 • Kondo Keiko
 • Makishita Noriko
 • Taguchi Atsuko
 • Fukuma Yuko
 • Tomizawa Yoshiko
Publisher: Place of publication:
 • Armonk, NY
Publication year:
 • 1996