Humor

Humor

Humor

Humor

Synopsis

This edition of Colloquial Danish has been completely rewritten to feature the contemporary language of Denmark with additional material on new technologies and topical information on the country. This interactive, clear and practical approach to teaching the spoken and written language is suitable for independent learners of all ages.

Excerpt

Mensen worden verontrust door de opvattingen (dogmata)
die zij over de dingen hebben en niet door de dingen zelf
(pragmata).

Epictetus, geciteerd door Laurence Sterne

Moppen trekken gaten in onze gebruikelijke voorspellingen omtrent de empirische wereld. Wij zouden kunnen zeggen dat humor het product is van een scheiding tussen hoe de dingen zijn en hoe zij in de mop voorgesteld worden, tussen de verwachting en de reëel bestaande werkelijkheid. Humor doet onze verwachtingen teniet door een nieuwe reële werkelijkheid te genereren, door de toestand waarin wij ons bevinden te veranderen. Er zijn legio voorbeelden, uiteenlopend van jongensbisschoppen die geleerde preken voordragen, tot pratende honden, hamsters of beren, professoren die scheten laten, incontinente ballerina’s of simpele linguïstische inversies als: ‘Dan kan ik zeker tot sint-juttemis op je wachten. Nu ik er nog eens over nadenk, dan wacht ik liever op sint-juttemis.’ Dit is natuurlijk niets nieuws. Cicero schreef al in De Oratore: ‘De meest gebruikelijke grap is die waarin we het ene verwachten en er iets anders gezegd wordt; het is onze teleurgestelde verwachting die ons hier aan het lachen maakt.’ De wereld van het komische is niet simpelweg ‘die verkehrte Welt’, niet de geïnverteerde of omgekeerde wereld van de filosofie, maar veeleer de wereld waarin de causale verbanden verbroken zijn, waarin sociale gebruiken . . .

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.