The Asiatic Mode of Production in China

Additional information

Contributors:
Includes content by:
  • Ke Changji
  • Zhao Lisheng
  • Wang Dunshu
  • Yu Ke
  • Qi Qingfu
Publisher: Place of publication:
  • Armonk, NY
Publication year:
  • 1989