Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Die Agtergrond En Ontstaansgeskiedenis Van Hubert Du Plessis Se Duitse En Franse Liedere

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Die Agtergrond En Ontstaansgeskiedenis Van Hubert Du Plessis Se Duitse En Franse Liedere

Article excerpt

The background and genesis of Hubert du Plessis's German and French songs

On 7 June 2002 the South African composer Hubert du Plessis turned 80. Among his 77 art songs there are (apart from songs in Afrikaans, Dutch and English) eleven on German texts and one on a French text. The aim of this article is to investigate the genesis of these German and French songs. Du Plessis was influenced by his second cousin, the Afrikaans poet Barend J. Toerien, who rived in the same residence as Du Plessis at the University of Stellenbosch where they studied in the early 1940s. Toeden introduced Du Plessis to the work of Rilke, of whose poetry Du Plessis later set to music "Herbst; Du Plessis's ten Morgenstem songs were inspired by a chance gift of a Morgenstem volume from Susanne Stark-Schwietedng, a student in Grahamstown where Du Plessis taught at Rhodes University College (1944-1951). During his studies in London (1951-1954) Du Plessis also received a volume of Morgenstern poetry from Howard Ferguson in 1951. The choice of French verses from Solomon's Song of Songs was influenced by the advice of Hilda de Wet (Stellenbosch, 1966). It is notable that Du Plessis's main composition teachers, William Bell, Fdedrich Hartmann and Alan Bush, had practically no influence on the choice of the texts of his German and French songs.

Opsomming

Die agtergrond en ontstaangeskiedenis van Hubert du Plessis se Duitse en Franse liedere

Die Suid-Afrikaanse komponis, Hubert du Plessis, het op 7 Junie 2002 tagtig jaar oud geword. Onder sy 77 kunsliedere is daar (afgesien van liedere in Afdkaans, Engels en Nederlands) altesaam elf gebaseer op Duitse tekste en een op 'n Franse teks. Die doel van hierdie artikel is om die ontstaan van hierdie Duitse en Franse liedere nate speur. Du Plessia is beinvloed deur sy kleinneef, die Afrikaanse digter Barend J. Toerien, wat saam met horn in die koshuis was aan die Universiteit van Stellenbosch waar hulle in die vroee veertigerjare stucleer het. Toerien het Du Plessis bewus gemaak van Rilke se werk, en Du Plessis het "Herbst" later getoonset. Du Plessis se tien Morgenstem-liedere is geinspireer deur die Morgenstem-digbundel wat hy toevallig as 'n geskenk van Susanne StarkSchwietering ontvang het. Sy was 'n student in Grahamstad waar Du Plessis aan die Rhodes Universiteitskollege klasgegee het (1944-1951). Tydens sy studie in Londen (1951-1964) het Du Plessis in 1951 ook 'n Morgenstem-bundel van Howard Ferguson ontvang. Die keuse van Franse verse uit Salomo se Hooglied is in 1966 beinvloed deur die raad van Hilda de Wet in Stellenbosch. Dit is opvallend dat Du Plessis se belangrikste komposisieonderwysers, William Bell, Friedrich Hartmann en Alan Bush, byna geen invloed op die keuse van tekste vir sy Duitse en Franse liedere gehad het nie.

1. Inleiding

Die Suid-Afrikaanse komponis, Hubert du Plessis, het op 7 Junie 2002 sy 80ste verjaardag gevier. Hy woon reeds meer as 42 jaar in sy huJs in Voeltjiesdorp in Stellenbosch. Du Plessis se kunsliedere kan moontlik as die sterkste groep werke in sy oeuvre beskou word. Onder die 77 kunsliedere, gekomponeer tussen 1943 en 1983, is daar altesaam elf wat Duitse tekste gebruik, en een met 'n Franse teks. Du Plessis se Duitse liedere is die volgende:

* Herbstvan Rilke (op. 4, Grahamstad, 1946; kyk Du Plessis, s.j.(d))

* Sechs Galgenlieder van Morgenstern (op. 9, Londen, 1952; kyk Du Plessis, s.j.(f))

* Das Knie

* Mondendinge

* Der Walfafisch

* Der Hecht

* Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse

* Der Nachtschelm und das Siebenschwein

* Wiegenlied ("Schlaf, Kindlein, schlaf') van Morgenstern uit Du Plessis se siklus Die Vrou (op. 30, Stellenbosch, 1966; kyk Du Plessis, 1969)

* Drei komische Lieder van Morgenstern (op. 49, Stellenbosch, 1983; kyk Du Plessis, s.j.(a))

* Der Seufzer

* Das aesthetische Wiesel

* Zazilie

Die Franse lied is Chant d'amour uit die Hooglied van Salomo. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.