Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Aspekte Van Die Genetiese Proses by Opperman Soos Afgelei Uit 'N Variantestudie Van "Gedagtes by 'N Sarkofaag"

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Aspekte Van Die Genetiese Proses by Opperman Soos Afgelei Uit 'N Variantestudie Van "Gedagtes by 'N Sarkofaag"

Article excerpt

Abstract

Aspects of the genetic process in the poetry of D.J. Opperman based on an analysis of different versions of the poem "Gedagtes by 'n sarkofaag" (Thoughts on a sarcophagus)

A study of the genesis of a literary text reveals the systematic changes effected by the author during the creative process, and an understanding of these creative tendencies foregrounds structural principles of the final text. In studying a larger corpus of the author's work, scrutiny of text development affords the means to gain insight into stylistic, semantic and thematic characteristics of the author's oeuvre. This article focuses on the genesis of D.J. Opperman's poem "Gedagtes by "n sarkofaag" within the theoretical framework of Dutch edition theory as represented by Dorleijn (1984), Mathijsen (1997) and De Bruijn (2000) in particular. The different phases of development in the genesis of "Gedagtes by "n sarkofaag" are identified and represented in a synoptic apparatus. In the analysis of the textual development particular attention is paid to the creation of a symbolic level.

Opsomming

Aspekte van die genetiese proses by Opperman soos afgelei uit 'n variantestudie van "Gedagtes by 'n sarkofaag"

'n Studie van die ontstaan van 'n literere kunswerk bied insae in die sistematiese veranderinge gedurende die proses van teksontwikkeling sodat hierdie veranderinge as aktiewe tendense kenbaar word en struktuurbeginsels veel duideliker na vore tree as in die finale werk. By die bestudering van 'n groter korpus van die outeur se werk, bied teksontwikkeling die moontlikheid tot insig in moontlike stilistiese, semantiese en tematiese reelmatighede van die oeuvre as geheel. In hierdie artikel word 'n genetiese studie van D.J. Opperman se gedig "Gedagtes by 'n sarkofaag" onderneem binne die teoretiese raamwerk van die Nederlandse edisiewetenskap, met spesifieke verwysing na Dorleijn (1984), Mathijsen (1997) en De Bruijn (2000). Verskillende fases van die genese van "Gedagtes by 'n sarkofaag" word ge'fdentifiseer en in 'n sinoptiese apparaat weergegee. In die onUeding van die teksontwikkeling word in besonder aandag gegee aan die totstandkoming van die simboliese dimensie in die gedig.

1. Inleidend

'n Studie van die ontstaan van 'n literere kunswerk bied insae in die reelmatige veranderinge gedurende die proses van teksontwikkeling sodat hierdie veranderinge as aktiewe tendense kenbaar word en struktuurbeginsels veel duideliker na vore tree as in die finale werk. By die bestudering van 'n groter korpus van die outeur se werk, bied teksontwikkeling die moontlikheid tot insig in moontlike stilistiese, semantiese en tematiese reelmatighede van die hele oeuvre sodat die "reels" van die poetika van die skrywer uit so 'n studie afgelei kan word.

'n Aantal studies oor die ontstaan van werke van prominente Afrikaanse literere figure is reeds onderneem. Die bekendste hiervan is waarskynlik J.C. Kannemeyer se wetenskaplik geredigeerde weergawes van die manuskripmateriaal vir Joemaal van Jorik van D.J. Opperman (Kannemeyer, 1979) asook van die bundel wat ten tye van Opperman se dood nog onvoltooi was (Kannemeyer, 2000). Die genetiese proses by Opperman kry ook aandag in studies soos Van Niekerk (1985), Klopper (1989), Viljoen (1993), Janse van Vuuren (1985) en Van Vuuren (1989b en 1989c). Inligting uit manuskripmateriaal word deur Helize van Vuuren gebruik ter verheldering van N.P. van Wyk Louw se bundel Tristia in haar proefskrif (Janse van Vuuren, 1985) en in 'n aantal ander publikasies (Van Vuuren, 1986, 1988, en 1989a). In sy onlangs voltooide proefskrif (Teise, 2002) bied Victor Teise ook 'n voorstel, gegrond op edisietegniese beginsels, vir die samestelling van 'n histories-kritiese uitgawe van Die eerste lewe van Colet van Etienne Leroux.

In hierdie artikel word die genese van D.J. Opperman se gedig "Gedagtes by 'n sarkofaag" ontleed en enkele afleidings gemaak oor die aard van die skeppingsproses by Opperman. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.