Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Weerstand Teen Teksgebonde Navorsing: 'N Bydrae Tot 'N Omgekeerde Benadering Tot Kultuurstudie (1)

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Weerstand Teen Teksgebonde Navorsing: 'N Bydrae Tot 'N Omgekeerde Benadering Tot Kultuurstudie (1)

Article excerpt

Abstract

Resisting text-bound research: Towards a reversed approach to cultural studies (2)

In this article an argument is developed for a reversed approach of cultural studies in discussing problems regarding fieldwork, academic access and accountability. We also argue for an empirical space in cultural studies, for a greater acknowledgement of fieldwork done by Third-World scholars vis-a-vis seminal theory development in the Western world. The article discusses relationships between observers and the observed in terms of dependency, inclusions/exclusions, and borders and othering. We reflexively analyse tensions and contradictions set in motion by the writing of articles on observer-observed relationships within both the San communities themselves and among researchers and development and other agencies working in one of these areas. Issues addressed relate to the ownership of information, the relationship between the local/particular and the national/general policy, and on how to ensure informal discussions around the campfire as well as involvement of, and general access to the written product by a-literate and non-English-speaking communities.

Methodologically this article builds on two earlier studies, based on six years of fieldwork research in the Kalahari among three San communities in Namibia, Botswana and the Northern Cape.

Key concepts:

cultural studies: a reversed approach of

observer-observed: relationship between

San communities: culture, attitudes, cooperation

textualism/text-bound research

Opsomming

Weerstand teen teksgebonde navorsing: 'n bydrae tot 'n omgekeerde benadering tot kultuurstudie

In hierdie artikel word 'n pleidooi gelewer vir 'n omgekeerde benadering tot kultuurstudie op grond van probleme op die terrein van veldwerk akademiese toeganklikheid en navorsingsverantwoordelikheid. Die skep van 'n empiriese ruimte vir kultuurstudie word bepleit om sodoende meer erkenning te gee aan veldwerk, wat deur Derdewereldvakkundiges gedoen word, vis-a-vis invloedryke teorie-ontwikkeling in die Westerse wereld. In die artikel word ook gelet op die verhouding tussen die waarnemer en die waargeneemde ten opsigte van afhanklikheid, insluiting/uitsluiting, grense en andersmaking ("othering"). Die spanning en teenstrydighede wat voortspruit uit die skryf van artikels oor die verhouding tussen waarnemer en waargeneemde (in sowel die San-gemeenskappe as tussen ons as navorsers en ontwikkelings- en ander agentskappe wat op een van hierdie terreine werksaam is) word op 'n nadenkende manier ontleed.

Kwessies wat betrek word, hou verband met die eienaarskap van inligting; die verhouding tussen die plaaslike en die besondere en die nasionale en algemene beleidsrigtings. Ook word nagegaan op watter manier die volgende verseker kan word: informele besprekings om die kampvuur om inligting in te samel en die geskrewe vorm hiervan ook te versprei en beskikbaar te stel vir a-geletterde en nie-Engelsprekende gemeenskappe.

Metodologies word voortgebou op die resultate van twee vorige ondersoeke wat voortgespruit het uit ses jaar se veldwerk en navorsing in die Kalahariwoestyn. Hierdie navorsing is onderneem in San-gemeenskappe in Namibie, Botswana en die Noord-Kaap.

1. Inleiding

In afgehandelde navorsingswerk in die San-gemeenskappe (Tomaselli, 2001:283-318; McLennan-Dodd, 2003:448-469) wat deur 'n groep navorsers van die Universiteit van Natal onderneem is, is reeds 'n refleksiewe (3) pleidooi gelewer vir 'n omgekeerde benadering tot kultuurstudie deur te let op probleme ten opsigte van veldwerk, akademiese toeganklikheid en 'n navorser se verantwoordelikheid. In hierdie artikel word daarop voortgebou deur die verhouding tussen die waarnemer en die waargeneemde onder die loep te neem. Die oogmerk met hierdie artikel is onder andere om die rol van menslike bemiddeling in die analise van gegewens te betrek, te beskryf en die resultate daarvan in berekening te bring. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.