Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Sterke Vrouwen! De Institutionele Positie Van De Eerste Afrikaanse Schrijfsters (1)

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Sterke Vrouwen! De Institutionele Positie Van De Eerste Afrikaanse Schrijfsters (1)

Article excerpt

Opsomming

Sterke vrouwen! De Institutionele positie van de eerste Afrikaanse schrijfsters

Begin jaren negentig lijkt in de Afrikaanse letterkunde het idee te zijn ontstaan dat de eerste Afrikaanse romanschrijfsters ten prooi zijn gevallen aan marginalisering door mannelijke critici, omdat de inhoud van hun boeken in strijd zou zijn met het heersende Afrikaner-nationalistische discours. Studies op het gebied van de sociale geschiedenis hebben sedertdien echter aangetoond dat de institutionele positie van Afrikaanse vrouwen in de eerste helft van de twintigste eeuw sterker was dan vaak is aangenomen. In dit artikel wordt een beeld geschetst van de levens van de eerste Afrikaanse schrijfsters, met speciale aandacht voor hun betrokkenheid bij de Afrikaanse vrouwen-organisaties. Het korte verhaal "Prente" van Mabel Jansen wordt gebruikt ter illustratie van de wisselwerking tussen het werk van enkele schrijfsters en het beleid van de vrouwen-organisaties ten aanzien van de maatschappelijke vraagstukken van hun tijd. In de slotparagraaf wordt een poging gedaan om de marginalisering van het werk van deze schrijfsters in verband te brengen met vergelijkbare ontwikkefingen elders in de wereld, met speciale verwilzing naar de interferentie tussen het Nederlandse en het Afrikaanse literaire systeem.

Abstract

Strong women! The Institutional position of the first women writers In Afrikaans

In the early 1990s several Afrikaans literary scholars suggested that the work of the first Afrikaans women writers had been marginalised, because it supposedly went against the hegemonic Afrikaner-nationalist discourse. Since then research in the field of social history has indicated that during the first half of the 20th century, Afrikaner women were not as powerless as has often been assumed. In this article, the biographical details of women writers from 1902-1930 are provided, with special reference to their involvement in Afrikaans women's organisations. The short story "Prente" ("Pictures") by Mabel Jansen is used to illustrate the interrelatedness of literature and social work within the framework of this type of organisations. In the concluding paragraph an attempt is made to explain the marginalisation of these women writers' work from an international perspective, with special reference to the interference between the Dutch and the Afrikaans literary systems.

1. Vrouwelijke auteurs en hun plaats in de Afrikaanse literatuurgeschiedenis

Begin jaren negentig lijkt in de Afrikaanse letterkunde het idee te hebben postgevat dat vrouwelijke auteurs ten prooi zijn gevallen aan marginalisering door mannelijke letterkundigen. Een invloedrijke bijdrage, in dit verband, was een artikel van Henriette Roos in Tydskrif vir Letterkunde (1992). In dit artikel focust Roos op de drie prijswinnaars van een door uitgeverij Van Schaik uitgeschreven romanwedstrijd: Onder bevoorregte mense van Marie Linde, Oogklappe van Meg Ross en Eensaamheid van Eva Walter. Met dit drievoudige debuut (1925) voegden de eerste vrouwelijke auteurs zich in de nog prille traditie van de psychologisch-realistische of probleemroman. Dit genre had in 1922 met J.R.L. van Bruggens Japie een eerste hoogtepunt bereikt. In de jaren dertig en veertig zou het genre in toenemende mate gedomineerd gaan worden door vrouwelijke auteurs. Tegelijkertijd zou het echter ook van het literaire domein afglijden naar het domein van de ontspanningslectuur. J.C. Kannemeyer (1978:339) klaagt in zijn literatuurgeschiedenis over "die eenselwigheid en beperktheid van temas, die power taal en styl van die skrywers en die verbeeldingloosheid en eensydigheid" van de realistische romans uit de jaren dertig, "terwyl die lewe in sy verwikkeldheid gerieflik vermy word". Hij constateert ook een toenemende commercialisering, met "'n sekere resepmatigheid en geyktheid" tot gevolg. In de jaren veertig zal deze tendens zich volgens hem voortzetten, "met 'n geweldige toename in die produksie van die oppervlakkige liefdesverhaal wat bloot as ontspanningslektuur geskryf word". …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.