Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Takelwerk Gestol in Tyd En Sand Het Rooi Seile!

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Takelwerk Gestol in Tyd En Sand Het Rooi Seile!

Article excerpt

Lombard, Chris. 2004. Driemaster. Pretoria: Protea Boekhuis. 55 p. Prys: R79,95. ISBN: 1-86919-047-5.

Hierdie is Chris Lombard se vierde digbundel na sy debuut, Tussen die malgasse op die kaai in 1991. In aansluiting by die titel met sy verwysing na 'n seilskip met drie maste, word die bundel ook in drie afdelings verdeel. Dit ten spyt, skep die bundel, net soos indertyd beweer is van Lombard se debuut, die indruk dat ons hier met 'n gebrek aan samehangende ordening te make het.

Protea Boekhuis moet nogeens geluk gewens word met 'n mooi voorblad. Die indruk van 'n skip se takelwerk gestol in tyd en sand word gesuggereer en dit sluit sterk aan by die temas van verlies, verwonding en verwording. Maar die rooi seile suggereer ook iets van die erotiek en die guitigheid wat in die bundel aan die bod kom.

Die tweede afdeling word "Revue" genoem, wat impliseer dat ons hier te make het met 'n opvoering wat 'n sterk satiriese inslag het. 'n Sterk kenmerk van Lombard se digkuns is sy vormbeheer, sy bewuswees van struktuur en sy aanwending van rym--al kan 'n mens laasgenoemde soms ietwat geforseerd vind.

In die openingsvers word verwys na "[v]erhale oor die mens se worsteling" en 'n mens kan dit as een moontlike sleutel neem vir die ontsluiting van die teks. Deurgaans word hierdie worsteling gekoppel aan bewuswees van die menslike liggaam en sy problematiek; die ontluikende erotiek en die subtiele verwoording van versugting en vervlietende samesyn. 'n Mens is ook voortdurend bewus van geslagskwessies wat aangeraak word, soos onder meer die verwysings na die oom as promiskue rolmodel (p. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.