Academic journal article Journal of Literary Studies

Bewaarder Van Die Stilte: Gedagtes Oor J.M. Coetzee Se Etiek Van Skryf

Academic journal article Journal of Literary Studies

Bewaarder Van Die Stilte: Gedagtes Oor J.M. Coetzee Se Etiek Van Skryf

Article excerpt

Opsomming

In J.M. Coetzee se vroeere werke, Life & Times of Michael K ([198311987a) en Foe ([198611987b), word twee stemlose, onessensialiseerbare figure uitgebeeld. Hierdie figure is nie alleen manifestasies van die Ander nie, maar ook idiotefigure, onkundige bewussyne met 'n beperkte taalvermoe--radikale buitestaanders. Hierdie artikel is 'n ondersoek na hoe Coetzee hierdie subjektiwiteite op 'n etiese wyse uitbeeld in sy skryfwerk. Daar word in die eerste plek aangevoer dat die konstruksie van 'n gesentraliseerde subjektiwiteit 'n onderwerpingstegniek van die moderne Staat is. Die artikel wys dan hoe die twee karakters die interpretasieprosesse van die magstrukture ontsnap en hoe Coetzee se meersinnige vertelstyl dit ook laat blyk dat die karakters die pogings tot stemgewing en interpretasie van die verteller in die tekste ontsnap. Dit sal duidelik word dat die leser geaffekteerd bly ondanks die afstandelikheid waarmee die karakters uitgebeeld word, juis omdat die waarde van hul onessensialiseerbare bestaanswyse in die tekste verwerklik word. Uiteindelik sal die artikel poneer dat die etiese verantwoordelikheid van die skrywer daarin le om nie die vertellerstem gelyk te wil stel aan die stem van die Ander nie, maar dat die tekste talige uitbeeldings is van 'n weiering om te praat namens 'n onbekende en onkenbare subjektiwiteit.

Summary

In two of J.M. Coetzee's early works, Life & Times of Michael K ([198311987a) and Foe ([198611987b), two voiceless, unessentialised figures are portrayed. These figures are not only manifestations of the Other, but also idiot-figures, ignorant consciousnesses with a restricted language ability--radical outsiders. This article is a study of how Coetzee portrays these subjectivities in an ethical way in his writings. Firstly it is argued that the construction of a centralised subjectivity is a technique of subjection of the modern State. The article then shows how the two characters escape the processes of interpretation of the power structures. Furthermore it analyses how as an effect of Coetzee's ambiguous style it appears as if the characters also escape the attempts of the narrator to interpret them or give them a voice. It will become clear that reader engagement is effected despite the detached way in which the characters are portrayed. This is exactly because their irreducible being cannot be essentialised by the text. In the end the article argues for an ethical position where the equation of the narrator's voice with that of the Other is relinquished, so that the texts are portrayals and linguistic expressions of a refusal to speak on behalf of an unknown and unknowable subjectivity.

I have escaped the camps; perhaps, if I lie low, I will escape the charity too.--Life & Times of Michael K (p. 249)

Could it be that somewhere within him he was laughing at my efforts to bring him nearer to a state of speech?

--Foe (p. 146)

1 Twee flikkeringe

In 1983 en 1986 publiseer J.M. Coetzee twee romans, Life & Times of Michael K en Foe. In albei romans vermag Coetzee iets besonders: Met 'n uiters konkrete skryfstyl skep hy die teksmele effek waardeur die twee karakters ontsnap aan die teks en die verteller; die figure van Michael Ken Friday bly soos flikkeringe speel oor die teks, maar nooit word hul essensies vasgeskryf nie. Tog is hierdie twee van Coetzee se aangrypendste karakters. Dit wil, binne die lesing van die tekste wat ek hier wil toepas, voorkom of die skrywer sigself oorgee aan die oormag van taal, op so 'n manier dat die betekenaars in die teks oopgestel word en plek maak vir 'n leserskonstruksie van 'n karakter wat 'n radikaal ander bestaansmodus beliggaam. Beide hierdie karakters kan dus gelees word as stemlose, onessensialiseerbare figure. Terselfdertyd word die waarde van onidentifiseerbaarheid en onessensialiseerbaarheid hier opgestel teenoor die gebruiklike soeke na essensies, identiteite of subjektiwiteite. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.