Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Distance and Experience/endurance: Liminal Spaces and Survival in Ingrid Winterbach's Niggie (Cousin)]/Afstand En Belewenis: Liminale Ruimtes En Oorlewing in Niggie Deur Ingrid Winterbach

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Distance and Experience/endurance: Liminal Spaces and Survival in Ingrid Winterbach's Niggie (Cousin)]/Afstand En Belewenis: Liminale Ruimtes En Oorlewing in Niggie Deur Ingrid Winterbach

Article excerpt

Abstract

In this article aspects of Ingrid Winterbach's novel, "Niggie" ("Cousin"), which is set against the backdrop of the last months of the Anglo-Boer War (1899-1902) are analysed. The geographical (spatial) and psychological isolation of the characters and the influence of the historical situation on the psyche of the characters are discussed. Special attention is paid to the relation of the characters to nature. The main characters seem to find themselves in a series of liminal situations. The war experiences force them to accept the inevitable, but also to find ways and means to transcend personal and collective trauma. Though they do change irrevocably and have to exploit their own creativity and psychological resources to the utmost, they do survive and eventually continue their lives under more normal circumstances. The novel explores the experience of trauma and the possibility and quality of survival, but the sensitive analysis of the human aspects of the specific historical circumstances has a wider resonance--so that the novel can be regarded as a historical novel about the future.

Opsomming

In hierdie artikel word enkele aspekte van Ingrid Winterbach se roman, "Niggie", wat afspeel tydens die laaste maande van die Anglo-Boereoorlog (1899-1902), ontleed. Daar word aandag gegee aan die geografiese (ruimtelike) en psigologiese isolasie die karakters en die invloed van die histodese omstandighede op die geestestoestand van die karakters. Daar word spesifiek gelet op die verhouding tussen die karakters en die natuur of omgewing. Die hoofkarakters bevind hulself in opeenvolgende (of selfs ingebedde) liminale situasies. Hulle word gedwing om die onvermydelike gevolge van die oorlog te aanvaar, maar hulle moet ook maniere vind om die trauma op persoonlike en kollektiewe vlak te verwerk. Hoewel die oorlogservafing hulle ingrypend verander en geweldige else stel aan hulle deursettingsvermoe en kreatiwiteit, oorleef hulle wel en hulle kan hulle lewens onder meer norrnale omstandighede voortsit. Die roman ondersoek die belewenis van trauma en die moontlikhede en kwaliteit van oorlewing, maar die sensitiewe uitbeelding van die menslike aspekte van die spesifieke oorlogsomstandighede verkry 'n wyer resonansie--tot so 'n mate dat die roman beskou kan word as 'n histodese roman oor die toekoms.

1. Inleiding

Ingrid Winterbach se roman, Niggie, speel af tydens die laaste maande van die Anglo-Boereoorlog (1899-1902). Ten spyte van die sterk historiese inslag, is dit geen gewone historiese roman nie, omdat die fokus verplaas word weg van die geskiedenis as sodanig op die belewenisse van beproewing en oorlewing van spesifieke individue, wat juis nie tipiese karakters is nie, maar mense wat sowel persoonlike as kollektiewe trauma op 'n spesifieke manier ervaar en hanteer. Die oorlogsomstandighede veroorsaak intense spanning en stres en mense reageer verskillend daarop, meer nog as persoonlike verlies en verwarring die situasie kompliseer; maar in die roman word die voortgang van die menslike bestaan en die menslike vermoe om verder te lewe op 'n sensitiewe en verbeeldingryke wyse uitgebeeld. Dit gaan nie slegs oor hoe mense trauma oorleef of dat mense trauma sal en kan oorleef nie, maar, en dit is 'n veel komplekser en diepsinniger insig, dat die lewe in welke vorm ookal, nogtans voortgaan.

Daar is vele fasette van hierdie meerduidige roman wat ontleed en bespreek kan word. In hierdie artikel word die fokus slegs gerig op die sentrale karakters se verhouding tot die omgewing, die implikasies van die isolasie (ruimtelik en temporeel) van die karakters, die invloed van die historiese omstandighede op die persoonlike en kollektiewe psige en enkele aspekte van die oorlewingstrategiee wat die karakters in werking stel. Die feit dat die karakters hulself telkens buite die hoofstroom van gebeure bevind, word bespreek in terme van liminaliteit en liminale prosesse.

Niggie is 'n roman van buitengewone tegniese kompleksiteit en hierdie stilistiese veelsydigheid behoort deurlopend in 'n lesing van die teks verreken te word. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.