Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Wilderness and Desert: Environmental Forces against Man's in Boendoe and Toewaaisand/ Wildernis En Woestyn: Omgewingskragte Teen Die Mens S'n in Boendoe En Toewaaisand

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Wilderness and Desert: Environmental Forces against Man's in Boendoe and Toewaaisand/ Wildernis En Woestyn: Omgewingskragte Teen Die Mens S'n in Boendoe En Toewaaisand

Article excerpt

Abstract

In Chris Barnard's "Boendoe" (1999) and Christoffel Coetzee's "Toewaaisand" (2003), the relationship between man and nature is stressful. This article investigates the nature and intensity of the characters' experience of and reaction to geographical isolation and natural environmental crises and forces in the novels. In both novels evidence of heightened interdependency between the characters is found, but also a degradation of social and communication skills and disillusionment regarding the inability to create and maintain meaningful relationships. Surrounding environmental circumstances and events lead to trauma and exhaustion in the characters from "Boendoe" and experiences of the disruption of life, isolation and estrangement of loved ones in "Toewaaisand". Findings from within psychology are applied in this article to conjoin the experiences of characters and individual narratives with the general, human inclination to indicate relevance within the reader's life. In both novels the influence of natural environmental factors is related to the development of liminal fields of experience. The characters experience the phases of "separation" and "limen" in Tumer's transformation model, but this is not followed by the experience of "reincorporetion". Opposed to the creativity that is usually linked with liminality, in these novels a destructive process is taking place: liminality without a hopeful or constructive prospect.

Opsomming

In Chris Bamard se "Boendoe" (1999) en Christoffel Coetzee se "Toewaaisand" (2003) word 'n spanningsverhouding tussen mens en natuur aangetref. Die artikel ondersoek die aard en intensiteit van die karakters se belewing van en reaksie op geografiese afsondering an natuurlike omgewingskrisisse en -kragte in die romans. In albei romans word bewyse gevind van verhoogde interafhanklikheid van die karakters, maar ook 'n aftakeling van sosiale en kommunikasievaardighede en ontnugtering in die vermoe om sinvolle verhoudings aan te knoop of te handhaaf. Die omringende natuuromstandighede en -gebeure gee aanleiding tot trauma en uitputting by karakters in "Boendoe" en ervarings van lewensontwrigting, isolasie en vervreemding van geliefdes in "Toewaaisand". Bevindings uit die sielkunde word in hierdie artikel betrek om karakterervarings en individuele vertelling te verbind met die algemeen-menslike, om 'n relevansie vir die leser se lewe aan te toon. In albei romans hou die invloed van natuurlike omgewingsfaktore verband met die ontstaan van liminale ervaringsgebiede. Die karakters ervaar die rases van "afskeiding" en "limen" in Turner se transformasiemodel, maar dit word nie gevolg deur die belewing van "herinkorporasie" nie. Teenoor die kreatiwiteit wat gewoonlik met liminaliteit gepaard gaan, is in hierdie romans 'n afbrekende, vernietigende proses werksaam: liminaliteit sonder hoopvolle of opbouende vooruitsig.

1. Inleidend

Chris Barnard se jongste roman, Boendoe (1999), en Toewaaisand (2003) van Christoffel Coetzee (geredigeer en voltooi deur Piet van Rooyen) is tematies verwant: in albei romans word die karakters se lewens be'invloed en omvergewerp deur geografiese afsondering, asook deur omgewingskrisisse en -kragte. Hierdie romans leen hulle tot 'n ondersoek na 'n spesifieke aspek van die verhouding tussen die mens en die natuur, soos in die Afrikaanse prosa uitgebeeld. naamlik 'n verhouding van spanning en 'n element van konfrontasie tussen die karakters en hulle natuurlike omgewing.

Die titel van Barnard se roman voorspel alreeds 'n ruimte van afgesonderdheid en menslike ontoeganklikheid. Ook Toewaaisand met sy titel en voorbladontwerp--verlatenheid en ongenaakbaarheid, vasgevang in 'n fotobeeld van uitgestrekte woestynduine--skep by die leser 'n verwagting dat die ruimte spanningsvol beleef gaan word.

Hierdie artikel fokus op die aard en intensiteit van die karakters se belewing van en reaksie op die geografiese isolasie en natuurlike omgewingsinvloede en -kragte in die romans. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.