Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

The Poet in Transit: Travel Poetry and Liminality in Joan Hambidge's Lykdigte and Ruggespraak/ Die Digter in Transito: Reisverse En Liminaliteit in Lykdigte En Ruggespraak Van Joan Hambidge

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

The Poet in Transit: Travel Poetry and Liminality in Joan Hambidge's Lykdigte and Ruggespraak/ Die Digter in Transito: Reisverse En Liminaliteit in Lykdigte En Ruggespraak Van Joan Hambidge

Article excerpt

Abstract

In the poem "Versugting" the first person narrator confesses: "reis na reis het ek in gedigte gekarteer, / in woorde opgevang elke slopende liefdeservaring". The most important themes in Hambidge's poetry converge in these two lines, namely the travel experience, reflection on the writing process, and love. These themes are the focus of this article. In both volumes under discussion the poet is presented as a traveller in real life. This concrete experience of reality becomes the isolated journey of the psyche and is "translated" and mapped in verse form. The journey as a liminal experience, the poet as the traveller and the writing process as the journey are some of the aspects that will be examined. For the poet the travel experience also implies the search for the beloved/love/the poem, while the transferral of the self causes a feeling of displacement. The city as destination also plays a role in the travel experience, which is experienced in a spatial-poetic manner, and finally becomes a poem itself.

Opsomming

In die gedig "Versugting" bely die skrywende ek: "reis na reis het ek in gedigte gekarteer, / in woorde opgevang elke slopende liefdeservaring'. In hierdie twee versreeIs word die belangrikste temas in Hambidge se digkuns ondervang, naamlik die reiservaring, die refleksie op die skryfproses en die liefde. Hierdie temas is die fokus van hierdie artikel. In albei die bundels onder bespreking word die digter as reisiger in die werklike lewe voorgehou. Die konkrete werklikheidservaring word 'n alleenreis van die psige en word "vertaal en gekarteer in versvorm. Die reis as liminale ervaring, die digter as reisiger en die skryfproses as reis, is aspekte wat onder andere ondersoek word. Vir die digter impliseer die reiservaring ook 'n soektog na die geliefde/liefde/die gedig, terwyl die verplasing van die self 'n gevoel van ontheemding tot gevolg het. Die stad as bestemming speel ook 'n rol in die reiservaring en word ruimtelik-poeties ervaar, maar word uiteindelik self ook 'n gedig.

1. Inleiding

In die gedig "Versugting" (Hambidge, 2000:41) bely die skrywende ek: "reis na reis het ek in gedigte gekarteer, / in woorde opgevang elke slopende liefdeservaring". In hierdie twee versreels word die belangrikste temas in Hambidge se digkuns ondervang, naamlik die reiservaring, die refleksie op die skryfproses en die liefde. Daar word terselfdertyd ook 'n besliste verband tussen ruimte (konkreet en abstrak) en die digterlike proses gele. Hierdie temas kan as liminaal beskryf word, omdat daar in elkeen by implikasie 'n drempel tussen die konkrete of retie ervaring en die innerlike of metaflsiese ervaring, of tussen ervaring en abstrakte woord, ingebed is. Hambidge (2002b) se verseksterne uitspraak kan in hierdie verband aangehaal word, as sy die skryfproses as argitektoniese konstruksie verduidelik:

  [V]ir die digter begin hierdie argitektoniese proses wanneer lets
  in die werklike lewe waargeneem, in 'n gedig vasgele word. lets
  uit die konkrete werklikheid word 'vertaal' in versvorm. Hierdie
  proses is 'n ingewikkelde een wat dikwels op my vele reise in
  die buiteland ontstaan het.

Snyman (1998:510-511) wys in die profiel oor Hambidge in Perspektiefen profiel op enkele belangrike fasette van Hambidge se digkuns wat by die lees daarvan in gedagte gehou moet word. Hy maak onder andere die stelling dat Hambidge by uitnemendheid 'n simbole-digter is, en hy toon ook Hambidge se obsessie met die woord aan:

 'n Groot deel van hierdie digteres se werk is 'n ondersoek na die
 moontlikhede van die woord: die lyflikheid daarvan, die
 potensiaal daarvan as teken, die beskerming wat dit bied en die
 blootstelling, en die simboliese krag wat die mistieke element
 ingesluit hou. [ ... ] Want die simbool weerspreek die Iogos, dit
 abstraheer die 'realiteit van die woord' en dit bevry die woord
 van sy betekenis. Die simbool is die oorgang tot die primordiale
 wereld, dit is die ritueel van taal. … 
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.