Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Van Tempeltronk Tot Katedraal: Die Kruisweg Van Lodewyk XVII/van Tempeltronk Tot Katedraal: Die Kruisweg Van Lodewyk XVII (1)

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Van Tempeltronk Tot Katedraal: Die Kruisweg Van Lodewyk XVII/van Tempeltronk Tot Katedraal: Die Kruisweg Van Lodewyk XVII (1)

Article excerpt

Abstract

From the Temple to the cathedral: the calvary of Louis XVII

In 2004, more than 200 years after his death in the Temple prison, the heart of Louis XVII, the successor to France's last king of the Ancien Regime, Louis XVI, was buried in the royal necropolis of Saint-Denis. Despite numerous publications on the destiny of the Little Prince, the chronology of his short life was not determined by historians and biographers, but by scientists who, in 2000, performed DNA tests on the petrified organ, which was miraculously preserved. Before this date, the biographies of the many pretenders to Louis XVII's throne (that of Naundorff in particular) were better-known than the life-history of Marie Antoinette's youngest son. Since then, various publications have changed this state of affairs, including an historical novel by one of France's most knowledgeable authors on the monarchy of the 17th and 18th centuries and a biographical novel by a member of the Bourbon family. Antonia Fraser's (2001) biography on Marie Antoinette and Sofia Coppola's (2006) film on her life have rekindled interest in the events of the French revolution. The story of Louis XVII, who was used as a pawn by the revolutionaries, is one the most tragic of that period in the country's history. This article provides an overview of key events gleaned from various sources, translated into Afrikaans for the first time.

Key concepts:

biography French Revolution historical novel Louis XVII Marie Antoinette

Opsomming

Van Tempeltronk tot katedraal: die kruisweg van Lodewyk XVII (1)

In 2004, meer as 200 jaar na sy dood in die Tempeltronk, is die hart van Lodewyk XVII, die troonopvolger van die laaste Franse koning van die Ancien Regime, Lodewyk XVI, in die koninklike nekropolis van Saint-Denis (2) te ruste gele. Ten spyte van 'n groot aantal publikasies oor die lot van die Klein Prinsie, was dit nie historici en biograwe wat uiteindelik die chronologie van sy kort lewe vasgele het nie, maar wetenskaplikes wat in 2000 DNS-toetse uitgevoer het op die versteende orgaan, wat wonderbaarlik bewaar gebly het. Voor hierdie datum was die biografiee van die vele aanspraakmakers op die troon van Lodewyk XVII (veral die van Naundorff) meer bekend as die lewensgeskiedenis van Marie Antoinette se jongste seun. Sedertdien het verskeie publikasies die lig gesien, onder andere 'n historiese roman deur een van Frankryk se grootste kenners van die sewentiende- en agtiende-eeuse monargie, en 'n biografiese roman deur 'n lid van die Bourbon-familie. Antonia Fraser (2001) se biografie oor Marie Antoinette en Sofia Coppola (2006) se film oor haar lewe het opnuut belangstelling aangewakker in die gebeure van die Franse Rewolusie. Die verhaal van Lodewyk XVII, wat as 'n pion deur die rewolusionere gebruik is, is een van die mees tragiese van daardie tydperk in die geskiedenis. In hierdie artikel word 'n oorsig gegee van daardie sleutelgebeure, afkomstig uit verskeie bronne wat vir die eerste keer in Afrikaans vertaal is.

Kernbegrippe:

biografie Franse Rewolusie historiese roman Lodewyk XVII Marie Antoinette

**********

   Dis hier waar die klein prinsie op aarde verskyn en toe
   weer verdwyn het. [...] As jy miskien daarlangs gaan,
   moet asseblief nie haastig wees nie, talm 'n rukkie onder
   die ster! (3)

   (De Saint-Exupery, 1979)

1. Inleiding

Op 8 Junie 2004 is die hart van Lodewyk-Karel van Bourbon tydens 'n plegtige seremonie in die Saint-Denis-katedraal in Parys, in die mausoleum van die Franse konings ter aarde bestel--200 jaar na sy dood.

Na die teregstelling van die koning op 21 Januarie 1793, is die enigste oorlewende seun van Lodewyk XVI en Marie Antoinette op beskeie wyse as Lodewyk XVII deur familielede in die Tempeltronk (4) erken. Sy "troonsbestyging" is verwelkom deur onder andere Spanje, Engeland, Oostenryk, Rusland, die Verenigde State van Amerika en die Pous. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.