Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Who Writes What for Whom? an Authors' Profile of Afrikaans Children's and Youth Prose (Fiction) 1990-2001/wie Skryf Wat Vir Wie? 'N Outeursprofiel Van Die Afrikaanse Kinder- En Jeugprosa (Fiksie) 1990-2001

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Who Writes What for Whom? an Authors' Profile of Afrikaans Children's and Youth Prose (Fiction) 1990-2001/wie Skryf Wat Vir Wie? 'N Outeursprofiel Van Die Afrikaanse Kinder- En Jeugprosa (Fiksie) 1990-2001

Article excerpt

Abstract

Who writes what for whom? An authors' profile of Afrikaans children's and youth prose [fiction] 1990-2001

In this article a profile of authors in the production category Afrikaans children's and youth prose (fiction) for the period 1990-2001 is compiled according to selected categories. The profile attempts to determine whether trends can be identified and statements and opinions of researchers with regard to this production category be corroborated by inferences drawn from this profile. Among others, the article addresses issues such as the age and gender of authors, the relation between authors and publishers and the influences of prices and awards on the publishing and writing patterns in this production category. It was found that a statistical analysis of authors involved in this publication category corroborated perceptions and findings of researchers in the field and can also identify and predict trends and problems.

Key concepts:

Afrikaans children's and youth literature author's profile publication trends

Opsomming

Wie skryf wat vir wie ? 'n Outeursprofiel van die Afrikaanse kinder- en jeugprosa (fiksie) 1990-2001

In hierdie artikel word 'n outeursprofiel van die produksiekategorie Afrikaanse kinder- en jeugprosa (fiksie) vit die periode 1990-2001 saamgestel volgens vooraf bepaalde kategoriee. Die outeursprofiel poog oto vas te stel of bepaalde tendense in hierdie produksie-kategorie geidentifiseer kan word en of stellings en standpunte van navorsers ooreenkom met afleidings wat op grond van hierdie outeursprofiel gemaak kan word. Die artikel behandel, onder andere, sake soos die ouderdom en geslag van outeurs, die verhouding tussen outeurs en uitgewers en die invloed van pryse en toekennings op die uitgee en skryf van boeke in hierdie produksiekategorie. Ten slotte word bevind dat 'n statistiese analise van die outeurs wat tussen 1990 en 2001 betrokke was in hierdie produksiekategorie, in die meeste gevalle die waarnemings en bevindings van navorsers ondersteun en tendense en probleme kan uitwys.

Kernbegrippe:

Afrikaanse kinder- en jeuglektuur outeursprofiel publikasietendense

1. Die roi van produksiestatisiek in die Afrikaanse jeugliteratuursisteem

Betroubare produksiestatistiek van 'n spesifieke produksiekategorie kan, soos wat dit gebruik word in boekstudies, 'n bydrae lewer om besluite oor die uitgee van boeke gefundeerd te neem en risiko's in 'n mate te beperk. Dit kan ook binne die groter literatuursisteem 'n empiriese basis verskaf oto gevolgtrekkings oor die stand van 'n spesifieke produksiekategorie te maak en as maatstaf gebruik te word oto menings en waarnemings oor 'n bepaalde produksie-kategorie te evalueer.

Snyman (2001; vgl. ook Wybenga & Snyman, 2004) stel 'n publikasieprofiel van die jeugreeksboek in Afrikaans op en gebruik dit om waarnemings oor die ontwikkeling van die subproduksie-kategorie binne die Afrikaanse jeugliteratuursisteem te maak. Snyman en Venter (2004) verskaf later 'n oorkoepelende statistiese blik op die produksietendense van die produksiekategorie, die Afrikaanse kinder- en jeugprosa (fiksie). Hulle gebruik data wat beskikbaar is in die Produksietendensedatabasis (PTD)I, gevestig in die program Uitgewerswese aan die Universiteit van Pretoria, en doen 'n verkennende ontleding van die produksietendense in hierdie produksiekategorie vir die periode 1990-2001.

Die afleidings wat volg uit laasgenoemde produksieprofiel bevestig empiriese waarnemings en uitsprake van onder andere Snyman (1994), Breytenbach (1999), Jacobs (2002) en Samuels (2004,) dat die Afrikaanse kinder- en jeugboekbedryf onder druk verkeer en wys moontlike probleme en leemtes in die uitgee van Afrikaanse kinderen jeugprosa uit. Die ontleding ondersteun ook statisties die waarnemings van Fairer-Wessels en Van der Walt (1999:98) dat die groot roi wat die voorskryfmark in die vorming van uitgewersfilosofie ten opsigte van uitgee van Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur gespeel het--'n "steriele letterkunde wat niemand wou lees nie"--tot gevolg gehad het. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.