Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Business Process Management in Human Language Technology Resource Development: A Case study/Besigheidsprosesbestuur in Mensetaaltegnologiehulpbronontwikkeling: 'N Gevallestudie

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Business Process Management in Human Language Technology Resource Development: A Case study/Besigheidsprosesbestuur in Mensetaaltegnologiehulpbronontwikkeling: 'N Gevallestudie

Article excerpt

Abstract

Resources play a crucial role in human language technology (HLT), since research and development are largely dependent on its availability. It follows that effective management of these resources is essential to this domain and there are e number of international initiatives that contribute towards such management, e.g. through setting standards for development.

Against this backdrop, the objective of this particular article is to investigate the potential of business process management (BPM) to fecilitate effective management and standardisation of HLT resource development. BPM systems and principles are commonly applied in production, revenue cycles, process documentation, risk and project management, end a variety of other administrative areas, to improve efficiency. However, its application in the context of HLT resource development has not been thoroughly investigated in the literature.

This article presents e theoretical BPM framework for standardisation which takes cognisence not only of routine processes, but also of the unique nature of HLT when it entails software development, which is marked by creative problem-solving processes that are difficult to control. The framework is composed of philosophy and culture definition, standardisation along a selected framework, protocols and tools, and deployment.

The validity of this framework is tested in a case study of an HLT research and development centre. Preliminary findings suggest that the framework has the potential to standardise HLT resource development and management processes.

Key concepts:

business process management human language technology resource management standardisation

Opsomming

Hulpbronne speel 'n kritiese rol in mensetaaltegnologie (MTT), aangesien navorsing en ontwikkeling grootliks van die beskikbaarheid daarvan afhanklik is. Dit voig dat die doeltreffende bestuur hiervan noodsaaklik tot hierdie veld is en daar is 'n aantal internasionale inisiatiewe wat tot sodanige bestuur bydra, deur byvoorbeeld die stel van standaarde vir die ontwikkeling.

Teen hierdie agtergrond is die oogmerk van hierdie betrokke artikel om die potensiaal van besigheidsprosesbestuur (BPB) te ondersoek as 'n dissipline om die ontwikkeling van MTT-hulpbronne effektief te bestuur. BPB-stelsels en -beginsels word algemeen aangewend in produksie, inkomstesiklusse, prosesdokumentasie, risiko- en projekbestuur, en 'n verskeidenheid ander administratiewe areas, om effektiwiteit te verbeter. Die toepassing daarvan in die konteks van MTT-hulpbronontwikkeling is egter nog nie deeglik in die literatuur ondersoek nie.

Hierdie artikel stel 'n teoretiese BPB-raamwerk daar wat voorsiening maak vir sowel roetineprosesse asook die unieke aard van MTT wanneer dit sagteware-ontwikkeling behels. Laasgenoemde veld word deur moeilik beheerbare kreatiewe probleemoplossing gekenmerk. Die raamwerk bestaan uit filosofieen kultuurdefiniering, standaardisering teen 'n gekose raamwerk, protokolle en instrumente, en ontplooiing.

Die geldigheid van hierdie raamwerk word getoets in 'n gevallestudie van 'n MTT-navorsing- en ontwikkelingsentrum. Voorlopige bevindings suggereer dat die raamwerk die potensiaal het om MTT-hulpbronontwikkelings- en bestuursprosesse te standaardiseer.

Kernbegrippe:

besigheidsprosesbestuur hulpbronbestuur mensetaaltegnologie standaardisering

I. Inleiding

Hulpbronne speel 'n kritiese rol in mensetaaltegnologie (MTT). Navorsing en ontwikkeling op hierdie gebied is in 'n groot mate afhanklik van 'n verskeidenheid hulpbronne, waaronder korpora en kerntegnologiee soos woordsoortetiketteerders. Terwyl daar in tale soos Engels en Duits 'n groot verskeidenheid hulpbronne bestaan. word navorsing en ontwikkeling in minderheidstale dikwels aan bande gele deur die beperkte hoeveelheid beskikbare hulpbronne. Dit is ook die geval met die meeste Suid-Afrikaanse tale, waar die verskeidenheid hulpbronne uiters beperk en klein is, sowel as die fondse wat nodig is vir navorsing en ontwikkeling (Davel, 2005:2). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.