Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Bilingual Word List: Computational linguistics/Tweetalige Woordelys: Rekenaarlinguistiek

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Bilingual Word List: Computational linguistics/Tweetalige Woordelys: Rekenaarlinguistiek

Article excerpt

This word list is under constant development. Please send any comments, suggestions or additions to Gerhard van Huyssteen. / Hierdle woordelys word voortdurend verdet ontwikkel. Stuur asseblief enige kommentaar, voorstelle of toevoegings aan Gerhard van Huyssteen.

English               Afrikaans

Tags: n = noun; v = verb      Etikette: nw = naamwoord; ww =
a = adjective; pl = plural     werkwoord; bnw = byvoeglike
                  naamwoord; mv = meervoud

abduction              abduksie/wegvoering
abstract              abstraheer/onttrek
abstraction             abstrahering/abstraksie/onttrekking
accuracy              akkuraatheid
active learning           aktiewe leer
adaptative learning algorithm    aanpassende leeralgoritme
adjectival phrase (AP)       adjektiefstuk (AS)
algebra               algebra
algorithm              algoritme
align                belyn
alignment              belyning
alphabet              alfabet
ambiguity              meerduidigheid
ambiguous              meerduidig
analyse               analiseer
analyser              analiseerder
analysis              analise
anaphora resolution         anafooroplossing
animal language           dieretaal
annotate              annoteer
annotation             annoasie/annotering
application             toepassing
architecture            argitektuur
artificial intelligence (AI)    kunsmatige intelligensie (KI)
artificial language         kunsmatige taal
attach               aanheg
attachment             aanhegsel
augmented transition network (ATN) aangevulde oorgangsnetwerk (AON)
automatic speech recognition (ASR) outomatiese spraakherkenning (OSH)
automaton              outomaat
back propagation          truverbreiding
backtracking            terugsporing
bag (v)               groepeer (ww)
bagging               groepering
bag-of-words (BOW)         sak-met-woorde (SMW)
base(-form)             basis(vorm)
baseline              basislyn
benchmark (n)            norm/normtoets/prestasiestandaard/
                   standaard (nw)
benchmark (v)            bepaal norm/normtoets/
                   prestasiestandaard/standaard (ww)
binary               biner
binary features           binere eienskappe
blend                versmelt
blending              versmelting
Boolean algebra           Boole-algebra
boost                versterk
boosting              versterking
bootstrap              doen deur skoenlussteekproefneming
bootstrapping            skoenlussteekproefneming
boundary              grens
bracket (n)             hakie (nw)
bracket (v)             plaas tussen hakies/voorsien van
                   hakies (ww)
bracketing             voorsiening van hakies
broad coverage           wye dekking
cascaded finite-state parser    kaskade-eindigetoestandontleder
                  gevalgebaseerde redenasie/
case-based reasoning        -redenering
categorise             kategoriseer
category              kategorie
chart                kaart
chart parsing            kaartontleding
chunk (n)              sinstuk (nw)
chunk (v)              ontleed in sinstukke (ww)
chunker               sinstukontleder
chunking              sinstukontleding
class                klas
classification           klassifikasie/klassifisering
classifier             klassifiseerder
classify              klassifiseer
cluster (n)             bondel/kluster/tros (nw)
cluster (v)             bondel/saamkluster/saamtros (ww)
clustering             bondeling/klustervorming/
                   trosvorming
commonsense reasoning        gesondeverstandredenasie/
                   -redenering
compile               saamstel/kompileer
compiler              samesteller/kompileerder
composite form (complex word)    kompleks (gelede woord)
compound analyser          kompositum-/
                   samestellinganaliseerder
computation             berekening
computational lexicography     rekenaarlinguistiese leksikografie
computational linguist       rekenaarlinguis
computational linguistics (CL)   rekenaarlinguistiek (soms ook
                   berekeningslinguistiek) (RL)
computational morphology      rekenaarlinguistiese morfologie
computational power         berekeningskrag
compute               bereken
computer-assisted language     rekenaangesteunde taalonderrig
learning (CALL)           (RGTO)
computer language          rekenaartaal
confidence             vertroue
confidence score          vertrouetelling
conjunct (n)            konjunk (nw)
conjunct (v)            verbind/verenig (ww)
conjunction             konjunksie/verbinding
consistent             konsekwent
consistency             konsekwentheid
consonant              konsonant (spraak);
                   medeklinker (teks)
constituent             konstituent
constituent analysis        konstituentanalise
constrain              beperk
constraint             beperking
constraint grammar (CG)       beperkingsgrammatika (13G)
constructed language        gekonstrueerde taal
content word            inhoudswoord
context               konteks
context free grammar (CFG)     konteksvrye grammatika (KVG)
context sensitive grammar (CSG)   kontekssensitiewe grammatika (KSG)
control structure          kontrole-/beheerstruktuur
converter              omsetter
core technology           kemtegnologie/halffabrikaat/
                   komponent/module
co-reference            koreferensie
co-reference resolution       koreferensieoplossing
corpus (pl. … 
Author Advanced search

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.