Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Words as Signs and Signatures-Iconicity in Poetic texts/Woorde Wat Teken En Be-Teken-Ikonisiteit in Die Poesie

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Words as Signs and Signatures-Iconicity in Poetic texts/Woorde Wat Teken En Be-Teken-Ikonisiteit in Die Poesie

Article excerpt

Abstract

In this article aspects of iconicity in language and in poetic texts are discussed. The recent renewed interest in the anti-arbitrary debate is used as a point of departure in order to examine the iconic characteristics and the iconic functions of language and poetic texts. Some less known theoretic views on aspects of iconicity are mentioned and discussed. To underscore the theoretic discussion a few poems of the poet T.T. Cloete are analysed and interpreted focusing on iconicity. The most important conclusions which are once again put forward in the article are firstly that the functioning of poetic texts cannot be adequately described, analysed and interpreted according to logical semantic and linguistic systems alone and that the motivated or iconic origin and archetypical meanings in language can and may indeed play an important role in the production of meaning and secondly that the referential aspect of a text should not be neglected because text analyses of iconic poems once again underscore the view that referentiafity indeed remains the basis of the production and communication of meaning.

Opsomming

In hierdie artikel word verskillende aspekte van ikonisiteit as 'n eienskap van taal en poetiese tekste ondersoek. Dit word gedoen in die lig van die oplewing in crie debat oor die ikoniese aard en funksionering van taal deur te verwys na verskillende teoretiese opvattings oor ikonisiteit. Enkele verse van T.T. Cloete word na aanleiding van die ikoniese eienskappe daarin bespreek. Die belangrikste gevolgtrekkings waartoe opnuut in die artikel gekom word, is eerstens dat die funksionering en betekenisgenerering van 'n poetiese teks nie voldoende op grond van linguistiese of semantiese eienskappe alleen verklaar kan word nie en dat betekenis in 'n gedig ook verband kan hou met die ikoniese of gemotiveerde ontstaan en argetipiese inhoude van taal; en tweedens dat die referensiele aspekte van poetiese tekste steeds funksioneel bly en in interpretasie verreken moet word, omdat dit in samehang met die spesifieke vorms van ikonisiteit wat in die teks voorkom, die basis van betekenisgenerering en kommunikasie vorm.

Key concepts:

form and content

iconicity: diagrammatic, imaginal and metaphoric referentiality

T.T. Cloete: iconicity in the oeuvre of the meaning of form

Kernbegrippe:

ikonisiteit: diagrammaties, imaginaal en metafories referensialiteit

T.T. Cloete: ikonisiteit in die oeuvre van vorm en inhoud

vormbetekenis

1. Inleiding

Die vraagstuk van representasie is en was nog altyd een van die kernprobleme van die taal- en literatuurstudie en het sedert die begin van die twintigste eeu net al hoe meer prominent geraak. Die linguis Ferdinand de Saussure se siening van die arbitrere aard van die verhouding tussen die twee aspekte van die taalteken, tussen die betekenaar en die betekende, het 'n bepalende invloed gehad op die siening van representasie in strukturalistiese, semiotiese en post-strukturalistiese literere teoriee. Teoriee oor die ikoniese verhouding tussen taaltekens en hulle betekenisse--in die sin dat daar 'n ikoniese of gemotiveerde verhouding tussen taaltekens en betekenis veronderstel word--is met agterdog bejeen en het in die afgelope dekades bykans geen rol in die literere gesprek gespeel nie. Ikonisiteit in tekste word vanuit die literere hoek gewoonlik as 'n eienskap van "estetiese" tekste en/of die resultaat van doelbewuste estetiese tegnieke beskou wat 'n verhouding van ooreenkoms tussen die taalkonstruksie en die betekenis daarvan bewerkstellig. Daar is egter wel baie linguiste en taalteoretici wat hulle besig hou met die kwessie van ikonisiteit in taal en kennis van hierdie insigte kan wel die studie van veral die poesie verryk.

In hierdie artikel word eerstens aandag gegee aan die verskynsel van ikonisiteit in taal en in tekste soos wat dit deur spesifieke teoretici gesien word. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.