Academic journal article Business: Theory and Practice

The Research on Business Concentration in Lithuanian economy/Verslo Koncentracijos Lietuvos Ekonomikoje Tyrimas

Academic journal article Business: Theory and Practice

The Research on Business Concentration in Lithuanian economy/Verslo Koncentracijos Lietuvos Ekonomikoje Tyrimas

Article excerpt

1. Ivadas

Lietuvai pareinant nuo sovietmecio planines-komandines ekonomikos prie rinkos santykiu, panaikintas valstybes monopolis daugumoje ukio saku bei uztikrintos galimybes steigtis ir veikti privatiems verslo subjektams taip sukuriant salygas konkurencijai. Tolesne salies ukio pletra sietina su nuolat augancia vietos gamintoju tarpusavio konkurencija, del globalizacijos ir tarptautines prekybos salygu liberalizavimo didejanciu uzsienio gamintoju konkurenciniu spaudimu, technologinio progreso ir informacijos valdymo sistemu pletros skatinama sparcia verslo salygu kaita bei aukstu ateities neapibreztumu. Besivystancioms Lietuvos ukio strukturoms budingos verslo koncentracijos augimo tendencijos (mazmenine plataus vartojimo prekiu rinka, atskiru maisto produktu ir gerimu rinkos, mazmenine keliu transporto priemoniu degalu rinka ir kitos), be to, atskiros rinkos auksta verslo koncentracija "paveldejo" is tarybiniais laikais vyravusio valstybes monopolio (fiksuotas telefoninis rysys, pasto siuntu rinka, elektros perdavimo ir paskirstymo rinka ir kitos). Dominuojant keliems stambiems didziaja pasiulos dali uztikrinantiems gamintojams ar pardavejams rinka laikytina oligopoline. Si rinkos struktura ekonomikos mokslo teoretiku siejama su potencialia karteliniu susitarimu ar kitokio veiksmu derinimo gresme, grindziama naturalia maksimalaus pelno siekiancio verslo subjekto elgsena; taip pat su vartotoju atzvilgiu neefektyvia pusiausvyra net ir vykstant saziningai konkurencijai. Praktikoje koncentruotos rinkos nusipelno ypatingo konkurencine prieziura vykdanciu valdzios instituciju demesio realizuojant visuomenes sieki remiantis laisva ir sazininga konkurencija uztikrinti vartotoju poreikius atitinkancios produkcijos priimtinomis kainomis isigijimo galimybes bei socialiai teisinga gamintoju ir vartotoju pervirsio pasiskirstyma.

Nepaisant visuomenes ir valdzios atstovu susirupinimo verslo koncentracijos ir monopolines kainodaros problematika, vartotoju saskaita monopoliju ir oligopoliju gaunamais virspelniais, pasigendama verslo koncentracijos Lietuvos ekonomikoje kompleksiniu tyrimu, leidzianciu Kiekybiskai ivertinti konkurencine aplinka pagrindinese pramones, prekybos ir paslaugu ukio sakose. Tyrimo problema--verslo koncentracijos salies ekonomikoje kiekybinis vertinimas. Straipsnio tikslas--kiekybiskai ivertinti verslo koncentracija Pagrindinese Lietuvos ukio sakose isskiriant oligopolines ukio sakas ir nustatant ju lyginamaja dali salies ekonomikoje. Tyrimo objektas--Lietuvos ukio sakos. Joms isskirti naudojami 2-ju ir 4-iu zenklu lygio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau--Statistikos departamentas) ekonomines veiklos rusiu klasifikatoriai. Tyrimo metodai: mokslines literaturos rinkos koncentracijos ir oligopolijos tema sistemine analize, statistiniu duomenu rinkimas, sisteminimas, apibendrinimas ir kiekybinis vertinimas.

Straipsnyje glaustai apzvelgiami pagrindiniai oligopolijos teoriniai modeliai, gvildenama oligopolines rinkos strukturos neefektyvumo problema, taip pagrindziant moksline tyrimo reiksme ir praktini aktualuma. Atsizvelgus i tyrimo problema ir keliama tiksla, pasirenkami kiekybiniai koncentracijos matavimo rodikliai; juos pritaikius atrinktiems ir susistemintiems verslo struktura apibudinantiems statistiniams duomenims, daromos isvados del verslo koncentracijos Lietuvos ekonomikoje masto ir oligopolijos paplitimo.

2. Teorine oligopolijos koncepcija

Oligopolijai budinga keliu stambiu imoniu kontroliuojama didzioji pasiulos dalis bei auksti iejimo i rinka ir isejimo is jos barjerai, uztikrinantys gana stabilu konkurentu skaiciu rinkoje. Del reiksmingos konkuruojanciu verslo subjektu tarpusavio priklausomybes, kai vienos imones veiksmai tiesiogiai veikia rinkos paklausa ir kaina bei netiesiogiai--kitu imoniu veiklos rezultatus, kiekviena rinkos dalyve, priimdama strategini sprendima, gali pagristai tiketis konkurentu atsako (Samuelson, Nordhaus 1989; Mansfield 1985; Saloner et al. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.