Academic journal article Business: Theory and Practice

The Model of the Integrated Competitive Strategy of an Enterprise in Oligopolic market/Imones Integruotos Konkurencines Strategijos Modelis Oligopolineje Rinkoje

Academic journal article Business: Theory and Practice

The Model of the Integrated Competitive Strategy of an Enterprise in Oligopolic market/Imones Integruotos Konkurencines Strategijos Modelis Oligopolineje Rinkoje

Article excerpt

1. Ivadas

Verslo strategijos formavimas yra atsakas i sparciai besikeiciancia, sunkiai prognozuojama imones aplinka; kartu tai yra priemone veikti aplinka imonei palankia linkme siekiant verslo savininku lukescius atitinkanciu veiklos rezultatu. Strateginio valdymo moksliniuose saltiniuose isskiriamos dvieju pagrindiniu verslo valdymo lygiu strategijos: korporacine ir konkurencine. Pirmoji priskirtina stambioms, diversifikuotoms imonems ir apima verslo vienetu portfelio valdymo strateginius veiksmus (iejima i nauja rinka, pasitraukima is rinkos, istekliu paskirstyma verslo vienetams); antroji apibudina diversifikuotos imones verslo vieneto arba vienoje rinkoje veikiancios (nediversifikuotos) imones strateginius veiksmus, nukreiptus i konkurencines pozicijos uzemima, ilgalaikio konkurencinio pranasumo formavima ir palaikyma siekiant palankiu finansiniu rezultatu konkrecioje rinkoje ar ukio sakoje.

Tesiant kitose autoriu publikacijose ir bendraautoriaus disertaciniame darbe atliekamus imones konkurencines elgsenos oligopolineje rinkoje tyrimus, straipsnyje keliama moksliniais metodais paremto imones konkurencines strategijos oligopolineje rinkoje formavimo problema. Oligopolijos, kaip tiriamos rinkos strukturos, pasirinkimas grindziamas jos paplitimu Lietuvos ekonomikoje (Ginevicius, Krivka 2009b), sudetinga ir nevienareiksmiskai traktuojama oligopoliniu imoniu elgsena bei potencialiu oligopolines sandaros neefektyvumu (Ginevicius, Krivka 2008a, 2008b, 2009a; Krivka, Ginevicius 2009). Straipsnio tikslas--sudaryti moksliskai pagrista, originalu integruotos konkurencines strategijos modeli, atitinkanti oligopolijos kaip rinkos strukturos salygas, taikytina oligopolineje rinkoje veikianciai imonei. Integruota konkurencine strategija suprantama kaip suderintas rinkinys vienu metu arba nuosekliai taikomu daliniu (detaliuju) konkurenciniu strategiju, nukreiptu i imones vidinius ir isorinius konkurencingumo veiksnius, turincius itakos imones strateginei pozicijai ir veiklos rezultatams. Straipsnyje siulomas moksline prasme naujas, kompleksinis poziuris i strategijos formavima, paremtas prielaida, kad oligopolija praktikoje taikys skirtingos krypties strateginius veiksmus, traktuojamus kaip sudetiniai integruotos konkurencines strategijos elementai arba dalines konkurencines strategijos. Si prielaida kildinama is konkurencines aplinkos oligopolineje rinkoje sudetingumo ir butinumo strateginiais veiksmais aprepti daugeli aplinkos elementu, turinciu itakos konkurencinei imones pozicijai; is oligopoliniu imoniu strateginiu veiksmu tarpusavio priklausomybes, kai pasyvi imones elgsena esant intensyviai konkurencijai neuztruks neigiamai paveikti veiklos rezultatu; is oligopolijos verslo masto, kai nuo strateginiu veiksmu efektyvumo priklauso stambiu investiciju pelningumas, o strategijai formuoti pasitelkiami reiksmingi finansiniai, zmogiskieji ir kiti imones disponuojami istekliai.

2. Imones konkurencingumo veiksniai ir strategine elgsena

Anot vadybos ir strateginio valdymo klasiko P. Drucker (1986), strategija turi nusakyti, koks yra "musu" verslas dabar, koks jis bus ir koks jis turi buti. Tinkama verslo raidos kryptis pasirenkama tik nuodugniai ivertinus imones aplinka, nustacius imones dabartine ir pageidaujama (siektina) pozicija toje aplinkoje. Vidines aplinkos analize koncentruojasi i organizacine imones struktura turimais istekliais, gebejimais ir ju pranasumais, palyginti su konkurentais--imones vidines savybes tampa pagrindu strategijai formuoti ir konkurenciniam pranasumui igyti (Prahalad, Hamel 1990; Rumelt 1991; Peteraf 1993; Grant 1991, 1996; Barney 1991; Teece et al. 1997 ir kt.). Isorines aplinkos analize apima bendrosios (makroaplinkos) ir konkurencines (mikroaplinkos) tyrima, siekiant nustatyti esamas ir potencialias gresmes bei verslo pletros galimybes--imones sekme yra funkcija dvieju kintamuju: ukio sakos, kuria imone renkasi savo veiklai, patrauklumo ir imones santykines pozicijos toje sakoje. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.