Academic journal article Business: Theory and Practice

Methodology of the Integrated Analysis of Company's Financial Status and Its Performance results/Integruota Imones Finansines Bukles Ir Veiklos Rezultatu Analizes Metodika

Academic journal article Business: Theory and Practice

Methodology of the Integrated Analysis of Company's Financial Status and Its Performance results/Integruota Imones Finansines Bukles Ir Veiklos Rezultatu Analizes Metodika

Article excerpt

1. Ivadas

Siuolaikinemis sudetingo ir konkurencingo verslo salygomis labai svarbu tureti kuo daugiau issamios informacijos apie finansine imones bukle bei veiklos rezultatus, kad galima butu objektyviai ivertinti dabartine imones vieta rinkoje ir jos konkurencines galimybes ateityje. Neapibreztumas ir rizika yra tas fonas, kuris nuolatos supa politikus ir vadybininkus, priimancius sprendimus (Martisius A. S., Martisius M. 2008: 23).

Greita reakcija ir lankstumas gali buti pasiekiami tik tada, kai sprendimai bus pagristi laiku gauta bei adekvacia informacija, ziniomis ir patirtimi apie isorine organizacijos aplinka bei vidines galimybes (Valanciene, Gimzauskiene 2007: 23). Informacija apie finansine imones bukle ir veiklos rezultatus suteikia finansine atskaitomybe, kuria sudaro sios finansines ataskaitos: balansas, pelno (nuostoliu) ataskaita, pinigu srautu ataskaita, nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita, aiskinamasis rastas ir metinis pranesimas. Vienas svarbiausiu finansines atskaitomybes tikslu--patenkinti informacijos vartotoju poreikius gauti teisinga informacija apie finansine imones bukle (VAS 2008). Ivertinti finansine imones bukle ir veiklos rezultatus svarbu tiek patiems imoniu vadovams, siekiantiems sekmingai pletoti versla ir tobuleti, tiek investuotojams, akcininkams, siekiantiems issiaiskinti, i kuri versla naudingiau investuoti, kuriu imoniu akciju verta isigyti (Gagilaite, Boguslauskas 2004: 12). Buhalterines apskaitos ir finansines analizes literaturoje dazniausiai nurodoma, kad finansine atskaitomybe teikia apie 70-80 proc. visos imones ekonomines informacijos. Svarbu tinkamai panaudoti sia informacija dabartinei imones veiklai ivertinti ir jos ateities perspektyvoms numatyti. Taciau, norint tinkamai panaudoti finansines atskaitomybes teikiama informacija, reikia moketi ja istirti: apskaiciuoti tam tikrus rodiklius, juos sugrupuoti, susisteminti, nustatyti veiksnius, turejusius itakos ju pokyciams, padaryti apibendrinamasias isvadas ir kt. Siuos klausimus savo darbuose sprende Bagdziuniene (2005), Bernstein (1978), Juozaitiene (2000), Lazauskas (2005), Palepu et al. (2004), Mackevicius (2005, 2008), Stickney (1993) ir kiti autoriai. Dabartiniu metu dazniausiai naudojama tradicine finansines imoniu bukles ir veiklos rezultatu analizes metodika, t. y. skaiciuojami bei vertinami absoliutieji ir santykiniai finansiniai rodikliai. Taciau norint issamiau ir objektyviau ivertinti imones dabartine ir ateities finansine bukle bei veiklos rezultatus, sios analizes nepakanka. Siuloma taikyti integruota imones finansines bukles ir veiklos rezultatu analizes metodika. Sia metodika sudaro trys elementai:

1) absoliuciuju finansiniu rodikliu pokyciu tyrimas;

2) santykiniu finansiniu rodikliu skaiciavimas ir vertinimas;

3) rodikliu standartizavimas ir analize.

Straipsnio tikslas--parengti integruota imones finansines bukles ir veiklos rezultatu analizes metodika, kuria taikant praktikoje imoniu vadovybe ir finansu analitikai galetu objektyviai ivertinti veiklos rezultatus, galimybes konkurencineje rinkoje bei projektuoti veiklos perspektyvas.

Tikslui pasiekti buvo iskelti sie uzdaviniai:

1) isanalizuoti imones finansines bukles ir veiklos rezultatu vertinimo, remiantis absoliuciaisiais ir santykiniais finansiniais rodikliais, praktika;

2) nustatyti rodikliu standartizavimo budus bei pateikti standartizuotu reiksmiu vertinimo metodika.

Tyrimo metodai--mokslines literaturos analizes, informacijos grupavimo, lyginimo, detalizavimo ir apibendrinimo, vienmates statistikos metodai.

Tyrimo saltiniai--Lietuvos Respublikos imoniu finansines atskaitomybes istatymas, verslo apskaitos standartai, kiti teises aktai, uzsienio ir Lietuvos autoriu mokslines publikacijos, Lietuvos Respublikos statistikos departamento ir Finansu ministerijos publikacijos bei ju rengtos finansines bukles ir veiklos rezultatu vertinimo metodikos.

2. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.