Academic journal article Business: Theory and Practice

Mobbing in Lithuania: Situation of the Division and the Organisation on the Levels of Individual statements/Mobingas Lietuvoje: Padalinio Ir Organizacijos Situacija Pavieniu Teiginiu Lygmenimis

Academic journal article Business: Theory and Practice

Mobbing in Lithuania: Situation of the Division and the Organisation on the Levels of Individual statements/Mobingas Lietuvoje: Padalinio Ir Organizacijos Situacija Pavieniu Teiginiu Lygmenimis

Article excerpt

1. Ivadas

Mobingas kaip diskriminacija darbuotoju santykiuose analizuojamas kaip sitaucinis bet ne kaip agreguotas reiskinys. Mokslineje vadybos literaturoje ir praktikoje mazai ieskota sasaju tarp mobingo ir diskriminacijos darbuotoju santykiuose. Sie du reiskiniai dazniausiai nagrinejami atskirai. Vertetu pamineti tokias tyrimo kryptis: diskriminacija darbuotoju santykiuose analizavo uzsienio autoriai T. Melamed (1995), H. Schutz, B. Six (1996), S. T. Fiske (1998), D. Scheepers et al. (2003), J. C. Ziegert, P. J. Hanges (2005), A. Snellman (2007) ir kiti lietuviu autoriai (Matiusaityte 1999; Matiusaityte, Ciegis 2002; Mikulioniene 2003; Valackiene, Krasenkiene 2007 ir kt.). Mobinga darbuotoju santykiuose tyre uzsienio autoriai (Leymann 1990; Einarsen et al. 1994; Knorz, Zapf 1995; Niedl 1996; Shallcross et al. 2006 ir kt.) ir tik nedaugelis Lietuvos mokslininku (Vasiljeviene 2004, 2006; Malinauskiene et al. 2005; Barkauskaite, Zadeikaite 2006; Eicinas, Vilkevicius 2006; Salyga et al. 2008; Zukauskas, Vveinhardt 2009a, 2009b ir kt.). Mobingo samprata, reiskinio itaka organizacijos klimatui pateikti zurnalo "Verslas: teorija ir praktika" 2009 m. 10(4) (Vveinhardt 2009) numeryje, pasiulytas mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose gerinant Lietuvos organizaciju klimata diagnozavimo modelis.

Tyrimo problema keliama klausimu: kaip mobingas paplites padalinio ir organizacijos lygmenimis?

Tyrimo objektas--mobingas padalinio ir organizacijos lygmenimis. Tyrimo tikslas: isanalizuoti mobingo paplitima padalinio ir organizacijos lygmenimis.

Tyrimo metodologija. Tyrimo priemone sudaro autores sukonstruotas uzdarojo tipo klausimynas. Jame isskirtos trys mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose charakteristikos: mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose pozymiai; mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose veiksmai; papildomi mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose veiksmai (si charakteristika sudaryta is mobingo ir organizacijos klimato indikatoriu). Minetas charakteristikas sudaro penkiolika kriteriju, kurie buvo isskirti savoku operacionalizacijos budu ir pasitelkiant ekspertinius vertinimus. Mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose pozymiu charakteristika sudaro tokie kriterijai: diskriminacija del fiziniu pozymiu, diskriminacija del sveikatos, diskriminacija delpaziuru, diskriminacija del darbiniu savybiu, diskriminacija del demografiniu pozymiu, diskriminacija del psichologiniu savybiu. Mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose veiksmu charakteristika apima siuos kriterijus: veiksmus pagal puolimo galimybes, veiksmus veikiant per socialinius santykius, darbuotojo socialiniu paziuru puolima, puolima kasdieneje profesineje veikloje, puolima sveikatos srityje.

Papildomu mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose pozymiu charakteristika sudaro vadovo itakos darbuotoju santykiams, neatpazintos diskriminacijos darbuotoju santykiuose, diskriminacija matanciu, taciau jos nepatyrusiu darbuotoju ir netolerancijos (nepakantumo) kitokiems kriterijai.

Tyrimo metodai. Taikyti aprasomosios statistikos metodai: vidurkio (M), standartinio nuokrypio (SD) ir absoliu-ciuju bei procentiniu dazniu; aprasomoji (neparametrine) statistika ([U.sub.man-Whitney]). Taikytas operacionalizacijos metodas kaip tyrimo matrica, sudaryta apskaiciavimo principu (pamatuoto isskaiciavimo metodas).

2. Mobingo kaip diskriminacijos darbuotoju santykiuose raiskos padalinio ir organizacijos lygmenimis tyrimo rezultatai

Tyrimo metu apklausti 1379 respondentai is viesojo ir priva-ciojo sektoriaus (privatusis sektorius--998 stebiniai, viesasis sektorius--381 stebinys). Apklausoje dalyvavo 890 moteru (65 %) ir 480 vyru (35 %). Apklausoje dalyvavo respondentai, atstovaujantys 22 profesinems veiklos sritims Lietuvoje. Didziausia respondentu dali sudare prekybos organizacijos, t. y. 17,5 proc., antroje vietoje--svietimo istaigos, t. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.