Academic journal article Suvremena Lingvistika

The Conceptual-Semantic Basis of Grammatical Relations: The Case of the Croatian Predicate instrumental./Konceptualnosemanticki Temelji Gramatickih Odnosa: Predikatni Instrumental U Hrvatskome Jeziku

Academic journal article Suvremena Lingvistika

The Conceptual-Semantic Basis of Grammatical Relations: The Case of the Croatian Predicate instrumental./Konceptualnosemanticki Temelji Gramatickih Odnosa: Predikatni Instrumental U Hrvatskome Jeziku

Article excerpt

1. Instrumental i struktura padeznoga znacenja

1.1. Ovaj rad bavi se predikatnim instrumentalom u hrvatskome jeziku (1), a pritom se navedeno >>znacenje<< instrumentala (2) promatra kao jedna od elabora-cija jedinstvenoga shematicnoga (3) znacenja toga padeza (4). Prostor i tema ovoga rada preuski su, naravno, za cjelovit semanticki opis instrumentala na induk-tivan nacin kakav nam nalaze metodologija kognitivne semantike. Takav opis znacio bi postupno uspostavljanje shematicnoga znacenja instrumentala na temelju njegovih pojedinih konkretnih (pod)znacenja tako da shematicni kon-cept apstrahira zajednicka obiljezja svih specificnih znacenja, a da ujedno sam takvim apstrahiranjem ne izgubi jasnu razlikovnost u odnosu na shematicna znacenja drugih padeza (sto bi nuzno u opis, barem na najjednostavnijoj razini, ukljucilo i sve ostale kose padeze). Ukratko, drzimo da se bez uvida u struktu-ru cjelokupnoga padeznoga sustava tesko moze u potpunosti shvatiti znacenje i uporaba bilo kojega pojedinoga padeza. No buduci da je uvodnu tezu na neki nacin nuzno, barem u osnovnim crtama, potkrijepiti i obrazloziti, prikazat cemo ukratko shematicnu razinu znacenja instrumentala te ujedno pokazati na koji se nacin razlicita druga znacenja uklapaju u zajednicku supershemu s predikatnim instrumentalom.

Shematicno znacenje instrumentala definirat cemo ovdje kao koncept poklapanja putanja, koji proizlazi iz scenarija zajednickoga kretanja dvaju (ili vise) entiteta prema istom cilju, tj. u istom smjeru. Buduci da pojmovi kreta-nja i cilja, naravno, automatski aktiviraju domenu fizickoga prostora kao svoj nuzni interpretacijski okvir, vazno je naglasiti kako se ovdje govori o kretanju, cilju, smjeru, pa i samome prostoru iskljucivo u generickome smislu. Jasno je, naime, kako domena prostora i predodzbena shema kretanja fizickih objeka-ta u njemu funkcioniraju kao izvorne domene u sirokoj lepezi najrazlicitijih, najcesce ontoloskih (5), metaforickih ekstenzija, pa tako u strukturnim okvirima fizickoga prostora i/ili kretanja u njemu konceptualiziramo vrijeme (godine prolaze, uciniti nesto u jednom danu), razlicite dogadaje (uci u utakmicu, is-pasti iz predsjednickoga nadmetanja), drustvene i druge skupine (biti aktivan u zboru, ostati u stranci), emotivna i psihicka stanja (on je jos u afektu, izasao je iz duge depresije) itd. (6) Taj strukturni okvir prostorne domene koji tako cesto biva aktiviran prilikom konceptualizacije apstraktnijih i konceptualno teze do-stupnih odnosa nazivamo prostorom u generickome smislu, a na isti nacin valja shvatiti i pojmove kretanja i cilja, koji cesto i sami funkcioniraju kao izvorne domene u najrazlicitijim metaforickim ekstenzijama. Iako deduktivnost, kao sto smo vec napomenuli, ne smatramo najboljom metodom semantickoga opisa, vec drzimo da bi do opcega znacenja trebalo doci postupnim ukljucivanjem pojedinacnih (pod)znacenja i apstrahiranjem njihovih slicnosti, ovdje cemo da-noj definiciji shematicnoga znacenja instrumentala pridruziti shematski prikaz na slici 1., da bismo tek potom uz pomoc nekoliko jednostavnih primjera u prikazanu shemu uklopili razlicita konkretna znacenja toga padeza (ukljucujuci, naravno, i predikatni instrumental).

[ILLUSTRATION OMITTED]

Slika 1. prikazuje shematicno znacenje instrumentala kako ga vidimo u ovome radu, a sastoji se od dvaju kljucnih elemenata--trajektora i orijentira. Ta dva temeljna elementa prikazane konceptualne strukture nalaze se u specificnom odnosu--krecu se prema istome cilju, tj. njihove su putanje paralelne i u potpunosti se poklapaju. Iako zapravo trajektor kao >>lik prvo-ga plana<< u prikazima ovoga tipa predstavlja istaknuti element u odnosu na ostale dijelove konceptualne strukture, pa bi u skladu s tim trebao biti jasnije istaknut i u odnosu na ostale elemente prikaza, ovdje je masno otisnutim kva-draticem prikazan orijentir buduci da se slika 1. odnosi na znacenje samoga instrumentala, a upravo se njime profilira orijentir u scenarijima koji se daju svesti na prikazanu shemu. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.