Academic journal article Business: Theory and Practice

Socially Responsible Restructuring: Employees' Security Dimension in Lithuania/Socialiai Atsakinga Imoniu Restrukturizacija: Darbuotoju Apsaugos Aspektas Lietuvoje

Academic journal article Business: Theory and Practice

Socially Responsible Restructuring: Employees' Security Dimension in Lithuania/Socialiai Atsakinga Imoniu Restrukturizacija: Darbuotoju Apsaugos Aspektas Lietuvoje

Article excerpt

1. Ivadas

Tyrimo objektas--restrukturizuojamu imoniu darbuotoju apsaugos aspektas. Nors Europoje gana placiai paplitusi socialiai atsakingos imoniu restrukturizacijos ideja ir praktika, Lietuvoje apie tai dar tik pradedama kalbeti. Iki siol tradiciskai buvo akcentuojama valstybes instituciju, visu pirma--Lietuvos darbo birzos--atsakomybe ir rupestis atleidziamais restrukturizuojamu imoniu darbuotojais, o socialiai atsakingos restrukturizacijos ideja pabrezia darbdaviu ir verslo visuomenes vaidmeni siuose procesuose (Blaziene 2009b).

Pastaraisiais metais ES salyse atlikti tyrimai rodo, jog praktikoje ekonominius sunkumus patirianciu imoniu dazniausiai taikoma priemone--imones darbuotoju skaiciaus mazinimas--is tiesu neduoda apciuopiamu teigiamu rezultatu, o socialiai atsakingos imoniu restrukturizacijos ideja palaikantys tyrejai bei sios srities specialistai, restruk-turizuojamoms imonems siekiant didziausios ekonomines bei socialines naudos, rekomenduoja nuolat tureti parengta veiksmu plana, jei restrukturizacija taptu neisvengiama, o pries priimant sprendima--atleisti dali imones darbuotoju, isnagrineti visas kitas galimas alternatyvas (Morley, Ward 2009a).

Siekiant ivertinti imoniu restrukturizacija bei restrukturizuojamu imoniu darbuotoju padeti Lietuvoje, straipsnyje analizuojami restrukturizacijos procesai bei ju reglamentavimas, pristatomos pagrindines priemones, skirtos apsaugoti restrukturizuojamu imoniu darbuotojus bei kuo greiciau juos reintegruoti i darbo rinka.

Imoniu restrukturizavimo ir su juo susijusius procesus musu salyje reglamentuoja daugelis teises aktu: Imoniu restrukturizavimo istatymas, Imoniu bankroto istatymas, is dalies Civilinis kodeksas. Deja, ne viename siu teises aktu nekalbama apie restrukturizuojamu/ bankrutuojanciu imoniu darbuotojus. Galima teigti, kad darbuotoju apsauga res-trukturizuojant imone reglamentuojama Darbo kodekse, kuris numato dvieju rusiu darbuotoju teisine apsauga res-trukturizuojant imone, priklausomai nuo to, ar: 1) vyksta tik darbdavio pasikeitimas nesikeiciant darbo santykiu buklei; 2) vykdomi vidiniai strukturiniai darbdavio pasikeitimai, turesiantys itakos darbo santykiu buklei. Lietuvoje galioja ir specialus teises aktas, kuriuo, greta Darbo kodekso, turi vadovautis Lietuvos darbdaviai, numatantys atleisti grupe darbuotoju (Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 1032 "Del pranesimo teritorinei darbo birzai apie numatoma grupes darbuotoju atleidima tvarkos apraso patvirtinimo"). Darbo kodeksas bei susije teises aktai gana grieztai ir darbuotojui palankiai reglamentuoja ivairius su restrukturizacijos procesais bei ju poveikiu darbuotoju socialinei, ekonominei bei teisinei padeciai susijusius aspektus: ispejima del atleidimo, konsultacijas su darbuotojais, atleidziamu darbuotoju pasirinkimo kriterijus, iseitine ismoka ir pan. Savo ruoztu daugelis Uzimtumo remimo istatymo nuostatu (mokymasis ir darbiniu igudziu lavinimas realioje darbo vietoje, laikinas isidarbinimas samdomu darbuotoju, parama darbo vietoms steigti ir kt.) taikytinos restrukturi-zuojamu imoniu darbuotojams.

Nepaisant daugelio teises aktu, faktine situacija Lietuvoje yra gana sudetinga--daugelis teises aktu nuostatu praktikoje nera taikomos arba taikomos ne pagal paskirti, darbdaviai neturi pakankamai ziniu restrukturizacijos valdymo klausimais, darbuotojai nera tinkamai informuojami, su jais nesikonsultuojama restrukturizacijos klausimais ir pan. Svarbus vaidmuo, teises normas igyvendinant praktikoje, tenka socialiniams partneriams, ypac profesinems sajungoms ir darbo taryboms, taciau ju paplitimas Lietuvoje yra vienas zemiausiu Europos Sajungoje.

Galima teigti, jog per nepriklausomybes laikotarpi Lietuvoje buvo sukurtas instituciju tinklas, kuris sudaro salygas vykdyti musu salies imonese socialiai atsakinga restrukturizacija, taciau esamos priemones naudojamos nepakankamai veiksmingai, o pagrindines restrukturizuojamu imoniu pastangos orientuotos mazinti darbo jegos sanaudas. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.