Academic journal article Business: Theory and Practice

Assessment of Performance Efficiency of Enterprises Producing Electricity in Hydro and Wind Power plants/Elektros Energija Vejo Ir Hidroelektrinese Gaminanciu Imoniu Veiklos Efektyvumo Vertinimas

Academic journal article Business: Theory and Practice

Assessment of Performance Efficiency of Enterprises Producing Electricity in Hydro and Wind Power plants/Elektros Energija Vejo Ir Hidroelektrinese Gaminanciu Imoniu Veiklos Efektyvumo Vertinimas

Article excerpt

1. Ivadas

Darbo aktualumas, problema, naujumas. Imoniu veiklos efektyvumo vertinimas nera nauja tema nagrinejamo objekto, tirti parinkto kriterijaus, proceso ar taikomu metodu atzvilgiais. Taciau mokslines literaturos gausa ir nagrinejamu klausimu (istekliu naudojimo, vadovavimo, gamybos procesu, teikiamu paslaugu, darbuotoju veiklos efektyvumo ir kt.) ivairove rodo, kad tema yra svarbi ir aktuali tiek imones vadovams, priimantiems sprendimus del veiklos tobulinimo, tiek investuotojams, besirenkantiems investicijoms palankia terpe, tiek politikos kurejams, breziantiems sektoriaus, kuriam priklauso imone, gaires.

Pastaraji desimtmeti imoniu veiklos efektyvumo matavimo ir vertinimo klausimais buvo ypac placiai diskutuojama mokslineje literaturoje. Teorinius veiklos efektyvumo matavimo ir vertinimo aspektus nagrinejo daug uzsienio (Folan, Browne 2005; Toppinen, Lahtinena 2008; Lam et al. 2009; Ponikvar et al. 2009) ir Lietuvos (Cinga et al. 2001; Tamosiuniene et al. 2006; Ginevicius, Podvezko 2008; Vinciuniene et al. 2009; Mackevicius 2010) mokslininku. Veiklos efektyvumui matuoti ir vertinti mokslininkai siule taikyti ivairius metodus. Pavyzdziui, R. S. Kaplan ir D. P. Norton (Sudnickas 2008) veiklai matuoti siule taikyti subalansuotu rodikliu sistema. Zinoma, gali buti taikoma veiklos prizme, veiklos piramide, veiklos matavimo matrica bei kt. (Folan, Browne 2005). Ginevicius ir Podvezko (2008) rekomenduoja veiklos efektyvuma vertinti kompleksiskai, taikant daugiakriterinius metodus. Suprantama, issamiai ir visapusiskai ivertinti veiklos efektyvuma galima tik atsizvelgus i ekonominius, technologinius, aplinkosauginius, socialinius, finansinius ir kt. rodiklius (Tamosiuniene et al. 2006). Vis delto mokslininkai pripazista, kad tradicine finansiniu santykiniu rodikliu analize, nepaisant jos trukumu, islieka vienas svarbiausiu veiklos efektyvumo matavimo ir vertinimo metodu. Sio metodo praktinio taikymo problema leme apsisprendima placiau nagrineti tema.

Finansiniu santykiniu rodikliu analizes metodas bus pritaikytas Lietuvoje elektros energija is atsinaujinanciuju energijos istekliu (AEI-E) (vejo ir hidroenergijos) gaminanciu imoniu veiklai1 analizuoti. Pasirinkima leme tai, kad igyvendinant ES direktyvas ir nacionalinius teises aktus, butinos zinios apie AEI-E sektoriu formuojanciu imoniu veikla, taciau mokslineje literaturoje jauciamas issamiu analiziu stygius. Verta pazymeti, kad iki siol paskelbtuose moksliniuose straipsniuose AEI buvo analizuojami ivairiais aspektais. D. Streimikiene ir R. Pareigis (2007) apibreze rinkos barjerus ir ydas, kurios stabdo AEI platesni ir spartesni naudojima, pagrinde paramos AEI butinybe, atliko taikomu paramos AEI priemoniu apzvalga. Velesniuose moksliniuose tiriamuosiuose darbuose placiai analizuojamos AEI naudojimo problemos, vertinamos technines, ekonomines ir aplinkosaugines AEI potencialo naudojimo galimybes iki 2025 m. (Katinas et al. 2008), analizuojamos galimos AEI gamybos apimtys Lietuvos savivaldybese, nagrinejami AEI technologiju techniniai-ekonominiai rodikliai, nubreziamos AEI raidos kryptys (Galinis et al. 2009), nustatomos racionalios AEI-E apimtys ir pateikiamos rekomendacijas del AEI-E gamybos ir supirkimo skatinimo 2010-2020 m. (Jaraminiene, Siniak 2009), aptariami ekonominiai AEI sektoriu sudaranciu imoniu pletros aspektai (Bobinaite, Konstantinaviciute 2010) ir kt.

Sio straipsnio tikslas--remiantis sudaryta finansiniu santykiniu rodikliu sistema, leidziancia ivertinti finansine AEI-E imoniu bukle ir veiklos rezultatus, istirti siu imoniu veiklos efektyvuma.

Straipsniui iskelti sie uzdaviniai:

--atlikti AEI-E sektoriu formuojanciu imoniu finansines bukles analize;

--aptarti pagrindinius siu imoniu veiklos rezultatus;

--atskleisti imoniu galimybes uzdirbti pelna;

--ivertinti imoniu veikloje naudojamo turto efektyvuma;

--ivertinti finansini imoniu patikimuma.

Taikomi metodai--mokslines literaturos analize, horizontalioji ir vertikalioji finansiniu rodikliu analize, finansiniu santykiniu rodikliu analize. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.