Academic journal article E+M Ekonomie a Management

Vplyv Financnych Trhov Na Financne Riadenie Podnikov Posobiacich V Sr a Cr V Kontexte Sucasnych Globalnych Procesov

Academic journal article E+M Ekonomie a Management

Vplyv Financnych Trhov Na Financne Riadenie Podnikov Posobiacich V Sr a Cr V Kontexte Sucasnych Globalnych Procesov

Article excerpt

VPLYV FINANCNYCH TRHOV NA FINANCNE RIADENIE PODNIKOV POSOBIACICH V SR A CR V KONTEXTE SUCASNYCH GLOBALNYCH PROCESOV

Autor: Anna Polednakova a kolektiv

Vydavatel'stvo: EKONOM, Bratislava, 2011

Vedecka monografia sumarizuje vysledky primarneho a sekundarneho vyskumu realizovaneho v ramci medzinarodneho projektu APVV SK-CZ-0108-09 s rovnomennym nazvom Vplyv financnych trhov na financne riadenie podnikov posobiacich v SR a CR v kontexte sucasnych globalnych procesov.

Monografiu tvori pat' samostatnych vedeckych studii, ktore su problemovo rozclenene do troch casti obsahovo logicky prepojenych.

Prvu cast' monografie tvoria dve vedecke studie, ktore analyzuju financny trh, podnik a alternativne formy financovania. Ciel'om prvej vedeckej studie, ktorej autorkou je Romana Cizinska, je vymedzit' financny trh ako specificky segment trhovej ekonomiky a popisat' jeho fungovanie z pohl'adu podnikov.

Logickym pokracovanim je druha vedecka studia, ktorej autorkou je Maria Reznakova. Autorka v nej rozobera alternativne formy financovania podnikov a na baze pripadovych studii uvadza skusenosti s investovanim fondov sukromneho kapitalu v Ceskej republike, napriklad investicie fondu DBG do spolocnosti Czech OnLine, investicie fondu Warburg Pincus a vytvorenie spolocnosti Zentiva N.V., posobenie fondu CDEF v spolocnosti STAVO ARTIKEL a d'alsie.

Druhu cast' monografie tvori vedecka studia, ktoru na temu Ziskavanie financnych zdrojov spolocnosti na financnych trhoch spracovala Anna Polednakova, ktora v uvedenej studii na zaklade analyzy, syntezy a komparacie odkryva novy uhol pohl'adu na moznosti a rizika ziskavania zdrojov financovania na domacich a zahranicnych financnych trhoch z pohl'adu slovenskych podnikov. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.