Academic journal article Business: Theory and Practice

Waste Management Planning System-Factors Influencing Waste Composition in Lithuania/Atlieku Kiekio Prognozavimo Sistema-Rodiklius Veikianciu Veiksniu Lietuvoje Tyrimas

Academic journal article Business: Theory and Practice

Waste Management Planning System-Factors Influencing Waste Composition in Lithuania/Atlieku Kiekio Prognozavimo Sistema-Rodiklius Veikianciu Veiksniu Lietuvoje Tyrimas

Article excerpt

Rapid changes in the field of information technologies, growing production and consumption forced by economic growth lead to growth of waste causing the new challenges to waste management. All these fields are widely analyzed by scientists as separate scientific, technological, environmental or economic problems as well as integrated questions. Waste management is analyzed comprehensively and systematically as well as individual questions of waste generation, waste forecasting, waste storage, and other questions. The information technologies (information systems) are engaged in different stages of waste management. One of such fields-is waste forecasting of waste generation. This paper aims to identify the factors influencing waste composition and amounts, which should be integrated into the design ofwaste management information system. Thus, the information and communication technologies, current waste management systems, waste quantity forecasting models are analyzed, economic, social and demographic factors influencing waste composition are evaluated. The methods used are: a systematic literature analysis, comparison, correlation regression analysis.

Keywords: forecasting ofwaste composition and amount, waste management system, information systems for waste management, information technologies, factors influencing waste composition.

JEL Classification: Q51, Q53, Q56, O33, M15.

Spartejanti technologine pazanga, ekonomikos augimo nulemti gamybos ir vartojimo mastai, atlieku kiekio augimas ir su tuo susije issukiai yra aktuali moksline problema, kuria ivairiais aspektais analizuoja tiek informaciniu technologiju, tiek aplinkosaugos, tiek vadybos ir ekonomikos specialistai. Atlieku valdymas analizuojamas tiek sisteminiu poziuriu, tiek sprendziant atskiras atlieku susidarymo, atlieku kiekiu prognozavimo, atlieku tvarkymo, laikinojo saugojimo ir kitas problemas. Visuose minetuose etapuose intensyviai taikomos ivairios informacines sistemos (IS). Atlieku tvarkymo sistemos efektyvumui didinti ir neigiamam atlieku tvarkymo poveikiui aplinkai mazinti itin aktualus yra atlieku kiekiu susidarymo prognozavimas, kuris glaudziai siejasi su informaciniu technologiju sukuriamomis galimybemis. Straipsnyje keliamas tikslas identifikuoti pagrindinius atlieku susidarymo kiekius veikiancius veiksnius, kurie turetu buti integruoti projektuojant informacine atlieku kiekio prognozavimo sistema. Tuo tikslu straipsnyje analizuojamos informacines ir komunikacines technologijos, ju naudojimo atliekoms tvarkyti galimybes, atlieku tvarkymo sistemos, atlieku kiekio prognozavimo modeliai, vertinami atlieku susidarymo rodiklius lemiantys ekonominiai, demografiniai ir socialiniai veiksniai. Straipsnyje taikomi metodai: sistemine literaturos analize, sugretinimas, koreliacine regresine analize.

Reiksminiai zodziai: atlieku kiekio prognozavimas, atlieku sistema, informacine atlieku valdymo sistema, informacines technologijos, atlieku kieki veikiantys veiksniai.

1. Ivadas

Atlieku valdymui Europoje pastaraisiais metais buvo skiriamas isskirtinis demesys. Daugelyje Europos valstybiu nuo 1995 m. atlieku kiekis savartynuose nuolat mazeja ir auga demesys atlieku perdirbimui ir kompostavimui (Eurostat 2009) . Veiksmingas atlieku valdymas skatina tiek aplinkosauga, tiek ekonomini augima, taciau, kita vertus, nuolat spartejantis augimas leme didejanti prekiu ir paslaugu vartojimo masta, o tai neisvengiamai tiesiogiai nuleme buitiniu ir pramoniniu atlieku kiekio augima (Lazauskas, Tilinga 2011). Pastaruoju metu ypac daug demesio skiriama atlieku surinkimui ir tvarkymui, tam pasitelkiamos modernios informacines technologijos. Pabreztina tai, kad atlieku valdymo klausimams spresti Europos salyse pasirinktos gana skirtingos strategijos, atsizvelgiant i salies prioritetus. Pavyzdziui, Skandinavijoje siuo metu prioritetas skiriamas atliekoms deginti kaip elektros ir silumos energijos saltiniui, o Danijoje si praktika siekia simta metu ir dabar pereinama prie moderniausiu technologiju, orientuotu i energijos isgavimo efektyvuma ir tarsos mazinima (Gentil et al. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.