Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Wit Mans: Verlede, Hede, Toekoms

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Wit Mans: Verlede, Hede, Toekoms

Article excerpt

Krog, Willem. 2011. Jacobus. Pretoria: Protea Boekhuis. 164 p. 1 Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-440-6.

Hierdie teks vertel die verhaal van Jaco Malan, 'n selfgemaakte magnaat, wat terugkyk op sy lewe in die ou Suid-Afrika, besin oor sy posisie in die nuwe Suid-Afrika en moet besluit of hy in die land gaan bly of gaan emigreer. Ses van die hoofstukke in die roman speel af in die Baron & Grill waar hy elke laaste Donderdag van die maand saam met 'n groep mansvriende bymekaar kom. Dit is hier, wanneer die mannegroep bymekaar kom, dat huile oor die lewe van die wit man in Suid-Afrika besin. Die ander ses hoofstukke gee vir die leser 'n terugblik op die lewe van Jaco Malan van predikantseun tot eienaar van Media Select.

Van jongs af word Jaco uitgebeeld as iemand wat dinge bevraagteken en voortdurend bots met die gesagstrukture om hom. 'n Sentrale gebeurtenis in sy lewe is sy worsteling om nie aangeneem te word en voor God te beloof om die kerk te eerbiedig nie. Die leser besef egter dat hy eerder 'n vegter vir geregtigheid is en dikwels help om die "underdogs" van die samelewing wat gemarginaliseer word, te help. As prokureur word hy betrek by Kosie Gericke se konflik met sy eie vader en sy drang om al sy pa se grond uit te koop. As prokureur en sakeman word Jaco as 'n vreeslose en ambisieuse sakeman uitgebeeld, wat hom mettertyd vasloop in die Iojaliteite wat in die nuwe Suid-Afrika geld en baie ooreenstem met die baantjies-vir-boeties-mentaliteit wat kenmerkend was van die ou bedeling. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.