Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Veertien Monoloe Deur Skarminkels, Losers En Idiote

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Veertien Monoloe Deur Skarminkels, Losers En Idiote

Article excerpt

Krueger, Anton & Pillay, Pravashan. 2010. Shaggy- 14 rather amusing rambles. Pretoria: BK Publishing 131 p. Price: R135,00. ISBN: 978-0-620-50458-4.

Tradisioneel is 'n shaggy dog story 'n besonder langdradige relaas vol kenmerkende irrelevante insidente en die slot grens dikwels aan die absurde. Dit is wat die skrywers van hierdie veertien monoloe probeer nadoen, maar dis opvallend dat huile stories kort en soms op die man af is. Huile hou doelbewus nie by die oorspronklike patroon nie.

Die outeurs spot met die akademie, lewer kommentaar op uitbuiters en manipuleerders en soos wafferse nasate van Horatius en Juvenalis val huile bepaalde swakhede in die samelewing aan. Die sprekers in die monoloe is figure wat 'n mens in die alledaagse raakloop: die afgeleefde akademikus, die uitbuiterkunstenaar, die grapjas, 'n eertydse satanis en die skottelgoedwasser-cum-taikoen wat die spot dryf met die Kambodjaanse bevrydingstryd en soos 'n wafferse see-rower Jenny in besit is van verskeie besighede in Margate. Margate in Natal en Germiston aan die Rand speel 'n sentrale roi. Margate spog selfs met sy eie M.I.T.

Soos dit 'n satirikus betaam, dra die skrywers ook deeglike kennis van die konteks wat betref dit wat huile bespotlik wil voorstel. "The Beans" handel byvoorbeeld oor iemand wat 'n bemarkingsvergadering toespreek en dan die beeld van 'n blikkie bone gebruik om sy punt oor te dra. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.