Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Moet Ek Skryf ...?

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Moet Ek Skryf ...?

Article excerpt

Strydom, Amanda. 2011. Kaalvoet: liedtekste. 2e uitg. Pretoria: Protea Boekhuis. 79 p. Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-429-1.

Amanda Strydom vra telkens aan die begin van elke hoofstuk: "Moet ek skryf ..."

Die jong digter se ongetwyfeld, "Ja". Elke woord van Strydom inspireer en maak die hart stil. Sy toor met woorde. 'n Duisend gedagtes word in 'n enkele sin vasgevang. Tyd is nodig met haar woorde: tyd om elke woord in te neem, elke sin weer en weer deur jou gedagtes te laat spoel.

Die jong liedjieskrywer se "Ja", want ritme en klank en haar woorde is 'n deurwinterde paartjie. Die twee het lankal mekaar se nukke en grille uitgesorteer, en bring net die beste in mekaar uit.

Die een wat glo in liefde en hoop se "Ja". Die realiteit van elke dag word neergepen en gaan Ie diep binne die hart se donkerste kamers.

Die een wat om 'n kampvuur of met 'n glas rooiwyn sit en filosofeer oor die lewe en of daar enigsins sin is, se "Ja". Die kilometers wat Strydom al gestap het, oorskry haar tyd op aarde ver. Sy het 'n wysheid oor tyd en die lewe wat nie verlore kan gaan nie. Daarom se die filosoof, "Skryf'.

Strydom se woorde sny diep en praat hard, maar 'n mens wil luister, want jy weet sy praat die waarheid. Haar woorde berispe die mens se sondes teenoor die aarde, teen mekaar en teen die self. Tog voel dit of daar terselfdertyd 'n hand van vertroosting op jou skouer rus.

"EK HET GEDROOM (vir Ralph)" laat my gedagtes terugstap na 'n optrede van Strydom. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.