Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Middeleeuse Gravin Veg in Afrikaans

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Middeleeuse Gravin Veg in Afrikaans

Article excerpt

Van Rijckeghem, Jean-Claude & Van Beirs, Pat. 2011. Jonkvrou. Pretoria: Protea Boekhuis. 254 p. Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-501-4.

Jonkvrou is 'n historiese roman wat, hoewel dit ook as 'n jeugroman geklassifiseer is, toeganklik is vir lesers van aile ouderdomme.

Dit is die verhaal van Marguerite van Dalen, 'n meisie wat eintlik die lang verwagte seun van die Graaf van Vlaandere moes wees. Die leser neem reeds heel aan die begin van die verhaal deeglik kennis van haar karakter as sy 'n breedvoerige beskrywing van haar eie geboorteproses en van haar vader se teleurstelling oor haar geslag gee.

Marguerite is deurgaans die verteller van die verhaal en die leser leer haar ken as 'n eiesinnige meisiekind wat haarself in 'n wereld waar vroue as "nuttelose aanhangseis" beskou is, deeglik kon handhaaf; veral ook teenoor haar formidabele pa wat, getrou aan die tyd waar diskriminasie teenoor vroue in 'n patriargale stelsel die algemene praktyk was, telkens sy wil op haar wou afdwing en feitlik keer op keer bedroe daarvan afkom. Haar pa kon haar selfs nie eers in die huwelik wat hy vir haar gereel het, indwing nie. Nadat sy haar toekomstige eggenoot ontmoet het en in sy "bosbessieoe wat gemeen lyk, soos 'n wolf wat sy prooi beskou" gekyk het, maneuvreer sy haarself op 'n onverskrokke manier uit die voorgenome huwelik--tot haar pa se verdere misnoee. Sy is vreesloos, uitgesproke en huiwer nie om af en toe 'n kragwoord te gebruik as sy dit nodig ag nie. Sy dwing die kortaf en onwillige skermmeester wat vele ridders en "snotneus" jonkers onderrig het in die swaardgevegkuns om haar te leer skerm en kry hom uiteindelik, met dreigemente en omkoopgeld sover. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.