Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Punk-Perspektief Op Die Tagtigerjare

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Punk-Perspektief Op Die Tagtigerjare

Article excerpt

Pretorius, Wessel. 2010. Storm Sevenster. Muckleneuk: Hond Uitgewers. 126 p. Prys: R160,00. ISBN: 978-1-874969-16-7.

Hierdie roman van Wessel Pretorius het oorspronklik in 1984 by Perskor in 'n heel ander gedaante verskyn. Pas is dit weer in beperkte oplaag deur Hond Uitgewers in 'n slapbandweergawe uitgegee. Hierdie roman, wat deur Phil van Schalkwyk as 'n punk-roman bestempel word, is destyds nie besonder goed ontvang nie. Die woord punk het trouens assosiasies met uitdaging van norme, 'n veragting van standaarde en 'n opsigtelike deurbreking van konvensies--en dan word nou nie net haarstyle bedoel nie.

Soos die motto voor in die boek aandui, handel die roman oor die mens wat as 'n sewevoud (sevenfold) beskryf kan word, en aan die hand van elkeen van hierdie sewe manifestasies ontvou die verhaal van Storm. Byna soos 'n eietydse William Burroughs of Henry Miller, is hy voortdurend besig om te skryf, te besin oor die groot roman wat hy nog gaan skryf en hom aan seks en drank te vergryp. Die leser begin na die lees van die eerste paar hoofstukke die patroon agterkom: manifestasie van die sewevoud, gekoppel aan die een of ander vrouekarakter in sy lewe. Dit word resepmatig en voorspelbaar.

Op bladsy 120 van die roman noem die verteller dat Fred se lewe veral rondom drie dinge sentreer: brug, baba en boek. Hy wil iets sinvols met sy lewe doen en gevolglik konstrueer hy 'n brug (terIoops, hoeveel van die roman is outobiografiese fiksie, gegewe die feit dat Pretorius self 'n ingenieur is? …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.