Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Boesmanstories Van Vervloe Dae

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Boesmanstories Van Vervloe Dae

Article excerpt

Von Wielligh, G.R. 2010. Versamelde Boesmanstories 2.

Pretoria: Protea Boekhuis. 246 p. Prys: R160,00.

ISBN: 978-1-86919-289-1.

In Versamelde Boesmanstories 2 word verder verhaal oor die karakter, lewenswyse, gewoontes en vermoens van die Boesman, soos dit oorspronklik deur Von Wielligh in 1919 neergeskryf is. Daar word vertel aangaande die klipgereedskap, die Boesmantaal, die huislike lewe van die Boesman, asook ander aspekte van die Boesman se lewe en omstandighede.

Die werk toon duidelike tekens van die tyd waarin dit neergeskryf is en weerspieel ook die begrip, en soms wanbegrip, wat destyds ten opsigte van die Boesman in omloop was. Dit is juis daarom nogal bekoorlik om te lees, omdat dit daardeur ook 'n insig gee in die vorm van Afrikaans van byna 100 jaar gelede, wat tog ook nie soveel van die Afrikaans van vandag verskil nie.

Die boek sal veral in die smaak val van mense wat gelnteresseerd is in die volkereverskeidenheid in Suid-Afrika, en veral in die Boesman. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.