Academic journal article Business: Theory and Practice

Investment Portfolio Formation Using Decision Support system/Investiciju Portfelio Sudarymas Naudojant Sprendimu Paramos Sistema

Academic journal article Business: Theory and Practice

Investment Portfolio Formation Using Decision Support system/Investiciju Portfelio Sudarymas Naudojant Sprendimu Paramos Sistema

Article excerpt

1. Ivadas

Per pastaruosius desimtmecius finansu rinku globalizacija, didejanti konkurencija tarp imoniu ir finansu instituciju, taip pat spartus ekonominiai, socialiniai ir technologiniai pokyciai leme didejanti finansines ir verslo aplinkos neapibreztuma ir nestabiluma. Siame naujame kontekste isaugo efektyviu finansiniu sprendimu priemimo poreikis ir svarba, o kartu padidejo ir finansiniu sprendimu priemimo proceso sudetingumas. Si sudetinguma liudija didziulis nauju finansiniu produktu ir paslaugu kiekis bei ivairove.

Sioje naujoje realybeje finansu tyrinetojai ir praktikai pripazista butinuma nagrineti finansines problemas integruotais ir realybe atitinkanciais budais, paremtais sudetinga kiekybines analizes technika. Taigi matematinio modeliavimo vaidmuo finansuose tampa labai svarbus. Siandien siulomi metodai is optimizavimo, stochastiniu procesu, simuliacijos, prognozavimo, sprendimu paramos sistemu, daugiakriterines sprendimu paramos, neapibreztosios logikos ir t. t. sriciu laikomi vertingomis finansiniu sprendimu priemimo priemonemis (Zouponidis, Doumpos 2002).

Is daugybes finansu rinku problemu nuolat didelio mokslininku ir praktiku demesio sulaukia optimalaus investiciju portfelio sudarymo problema. Siandien jau nekeliama abejoniu, ar galima investicinio portfelio parametrus priimti kaip determinuotus, o tiesiog kuriami sprendimu metodai stochastiniams atvejams (Steuer et al. 2005; Huang 2007; Buckley et al. 2008; Ehrgott et al. 2009). Markowitz (1952) vidurkiodispersijos modelis buvo nuolat papildomas. Is isanalizuotos portfelio optimizavimo literaturos matyti, kad vis dazniau mokslininkai padaro isvada, kad i investiciju portfelio sudarymo uzdavini prie pelningumo ir rizikos tikslinga itraukti papildomus parametrus ir kad portfelio optimizavimas turi buti daugiakriterinis (Steuer et al. 2007, 2008). Kaip treciasis parametras buvo naudojamas likvidumas (Jana et al. 2009; Lo et al. 2003), asimetrija (Prakash et al. 2003; Konno et al. 1993; Konno, Yamamoto 2005; Briec et al. 2005; Kerstens et al. 2008), plotis arba neapibreztumas (Smimou et al. 2008), salygine rizikuojamoji verte --CVaR (Aboulaich et al. 2010). Kai kuriais atvejais rizikai portfelyje isreiksti naudotas ne klasikinis standartinis nuokrypis, o kiti matai--absoliutus ir semiabsoliutus nuokrypis (Fang et al. 2006), rizikuojamoji verte (VaR) (Soler et al. 2010). Rutkauskas (2000, 2005, 2006) pasiule inovatyvu buda matuoti portfelio reiksmes pagal tris parametrus pelninguma, patikimuma ir rizika. Sie principai bus itraukti i straipsnyje siuloma sprendimu paramos sistema.

Pagrindinis straipsnio tikslas--pasitelkiant ir pletojant adekvaciojo investiciju portfelio modelio principus, pasiulyti investiciju portfelio sprendimu paramos sistema, kuri taptu alternatyvia priemone optimalaus portfelio sudarymo problemai kapitalo rinkoje spresti.

Tikslui pasiekti iskelti sie uzdaviniai:

--isanalizuoti mokslineje literaturoje siulomas sprendimu priemimo kapitalo rinkoje kompleksines priemones;

--apibudinti siuloma sprendimu paramos sistema, pristatant jos struktura ir veikimo principus;

--pateikti pasiulymus del sistemos pritaikymo rinkoje galimybiu.

Sprendziant numatytus uzdavinius buvo taikomi lyginamosios ir sistemines analizes, apibendrinimo, erdvines analizes metodai.

2. Siulomos sprendimu paramos sistemos akciju rinkai: mokslines literaturos analize

Finansuose ir ekonomikoje siandien placiai taikomos naujausios kompiuteriniu technologiju ir skaiciavimo technikos priemones ir patobulinimai. Atsirado nauja tarp-dalykine tyrimu kryptis--finansu inzinerija, sujungianti finansus, matematika ir programavima. Ji leidzia finansu analitikams efektyviai analizuoti duomenis. Daugiausia del sios mokslo krypties atsirado ir kompleksiniu ziniomis pagristu ir programiskai aprupintu sistemu, padedanciu investuotojams ir finansu analitikams priimti adekvacius sprendimus (Zopounidis et al. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.