Academic journal article E+M Ekonomie a Management

Europske Pravo

Academic journal article E+M Ekonomie a Management

Europske Pravo

Article excerpt

EUROPSKE PRAVO

Autori: Rastislav Funta a kol.

Vydavatelstvo: Tribun EU, Brno, 2012

[ILLUSTRATION OMITTED]

Este pred zaciatkom akademickeho roka sa mi dostala do ruk ucebnica s nazvom "Europske pravo", ktora vznikla pod vedenim veduceho autorskeho kolektivu JUDr. Rastislava Funtu, LL.M. a jeho dvoch kolegov JUDr. Stefana Nebeskeho, M.E.S. a Bc. Filipa Jurisa. Dielo je postavene na prepojenosti teorie a praxe, takze naozaj moze oslovit nielen posluchacov pravnickych fakult, ale aj odbornikov z oblasti europskeho prava, pravnikov, ako aj odbornikov v suvisiacich odboroch, ako je politologia alebo europske studia. Zaujimavostou je, ze veduci autor publikacie absolvoval postgradualne studium Europskeho, Medzinarodneho a Ustavneho prava na Andrassy Gyula Deutschsprachige Universitat v Budapesti (ktore bolo realizovane v spolupraci s Univerzitou Ruprechta-Karla v Heidelbergu) kde ako prvy Slovak ziskal titul Master of Laws (LL.M.). Prakticke odborne skusenosti so zameranim na Europske pravo, Europsky lobing a Obchodne pravo ziskal posobenim v nemeckom medialnom koncerne Bertelsmann, talianskej konzultingovej spolocnosti. Prave vsetky tieto skusenosti a vedomosti zapracoval do predkladanej publikacie. Ucebnica "Europske pravo" sa snazi poskytnut uceleny a komplexny prehlad o EU a europskom prave. Studiom predkladaneho textu si citatel osvoji vedomosti v takych oblastiach ako europska integracia, fungovanie europskych institucii, pravo vnutorneho trhu unie, sutazne pravo alebo zahranicna a bezpecnostna politika EU. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.