Academic journal article Akroterion

In Memoriam: W J Richards 21 Mei 1922-28 April 2011

Academic journal article Akroterion

In Memoriam: W J Richards 21 Mei 1922-28 April 2011

Article excerpt

Willem Johannes Richards is op 21 Mei 1922 in Middelburg, Transvaal, gebore as die oudste van nege kinders. Nadat hy hier gematrikuleer het, gaan hy na die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys waar hy in 1942 die BComm-graad behaal. Hierna verander hy van studierigting, en na die neem van aanvullende vakke by die Universiteit van Suid-Afrika verkry hy in 1947 BA-status (Klassieke Tale) aan die Universiteit van Pretoria. In 1952 wend hy hom tot die Teologie en slaag dan ook in daardie jaar sy eerste jaar BD. Sy belangstelling in die Klassieke is egter sterker en hy sit sy studies in hierdie rigting voort; in 1956 behaal hy die MA-graad in Latyn onder prof. H L Gonin as studieleier. Na verkryging van die doktoraal in Klassieke Tale (met lof) aan die Universiteit van Pretoria in 1959 sit hy sy studies voort in Utrecht, Nederland, waar hy van 1962 tot 1964 studeer en sy D Litt. behaal met 'n proefskrif getiteld Gebed by Seneca, die Stolsyn, onder leiding van prof. H L W Nelson. Na sy terugkeer na Suid-Afrika studeer hy verder in Wysbegeerte, waarin hy in 1968 die BA Hons.-graad met lof verwerf. In 1972 doen hy weer 'n jaar lank navorsing in Europa en spandeer sy tyd veral in Duitsland, Nederland, Switserland en Engeland. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.