Academic journal article Journal of Literary Studies

Neo-Victoriaanse Literere Soortgenote: Ingrid Winterbach En A.S. Byatt

Academic journal article Journal of Literary Studies

Neo-Victoriaanse Literere Soortgenote: Ingrid Winterbach En A.S. Byatt

Article excerpt

Summary

This article focuses on the interaction between literature and science as it is represented in texts by respectively A.S. Byatt and Ingrid Winterbach. Both these contemporary authors are known for the effective integration of scientific knowledge in their "learned" novels and both allude to the influence of the Victorian writer George Eliot in this respect. Angels and Insects (Byatt 1992) and Karolina Ferreira (Viljoen 1993) are both underpinned by a revisitation of nineteenth-century Darwinistic assumptions. This problematisation of Darwinistic assumptions is widely regarded as a critical convention of the Victorian literary tradition (and its contemporary permutation, the neo-Victorian novel). The significant similarities between the two novels prompted a comparative reading where the possibility of regarding these texts as neo-Victorian literary congeners was explored in an effort to unlock new interpretational possibilities.

Opsomming

Hierdie artikel fokus op die interaksie tussen die letterkunde en die wetenskap soos wat dit neerslag vind in twee eksemplariese tekste, naamlik een deur A.S. Byatt en een deur Ingrid Winterbach. Albei outeurs suggereer in hulle oeuvres 'n skatpligtigheid aan die Victoriaanse outeur George Eliot, en albei tekste onder bespreking, naamlik Angels and Insects (Byatt 1992) asook Karolina Ferreira (Viljoen 1993), word onderle deur 'n herbesoek aan negentiende-eeuse Darwinistiese aannames. Hierdie problematisering van Darwinistiese idees is 'n onderskeidende kenmerk van die Victoriaanse literere tradisie, asook die eietydse genre-permutasie daarvan (naamlik die neo-Victoriaanse romantradisie). Beduidende ooreenkomste tussen die twee tekste het gevolglik aanleiding gegee tot 'n vergelykende lesing waar die interpretatiewe winste van 'n neo-Victoriaanse genretipering onder meer ondersoek is.

In both literary criticism and biology, the initial stage of understanding is to sort, to classify and to identify by similarities and difference.

(M. Gerhardt, Genre Choices, Gender Questions (1992))

1 Inleiding

Kritici wat navorsing in die erkende interdissipline van letterkunde en wetenskap ("literature and science") onderneem, onderskei veral die Wetenskap-era (1789-1914), waarby die Victoriaanse era (1837-1901) inbegrepe is, as 'n historiese periode waar 'n derdekultuurse tydgees waarneembaar was: 'n periode waar die sogenaamde twee "aparte" kulture eerder soos 'n organiese eenheid, oftewel "derde kultuur" gefunksioneer het (Chapple 1986; Levine 1987; Brockman 1995: Shaffer 1998; Beer 2000; Dawson 2006). Die vermelde periode is gekenmerk deur talle wetenskaplike ontdekkings asook die publikasie van On the Origin of Species (1859), waarin Charles Darwin sy opspraakwekkende evolusieleer uiteengesit het. Negentiende-eeuse letterkunde (en veral dan die Victoriaanse roman) weerspieel dus ook hierdie tydgees waar die interaksie tussen die letterkunde en wetenskap so besonder prominent was.

Die tydgees van ons eie inligtingsgedrewe samelewing, waar die klein nou weer, soos destyds, op wetenskaplike ontdekking en kennisverspreiding val, word daarom ook deur kritici soos Knight (1986), Shuttleworth (1998) en Rauch (2001) as "neo-/retro-Victoriaans" beskou. Darwin se evolusieleer word vandag steeds in die eietydse verbeelding geproblematiseer, en kontemporere fiksie, soos die van Winterbach en Byatt, herskryf dus hie slegs die geykte modernistiese grense tussen wetenskap en kuns nie, maar herbesoek ook negentiende-eeuse fiksie wat simptomaties van 'n soortgelyke derdekultuurse tydgees was.

Ingrid Winterbach se romans, met hulle sterk verankering in Darwinistiese beginsels, is dus in 'n sekere sin ook herskeppings van bekende 19de-eeuse Victoriaanse genrekonvensies. Soos in die romans van Byatt word konsepte soos groei, metamorfose, transformasie, evolusie asook die oorsprong, benoeming en uitsterwing van spesies deurentyd bevoorgrond. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.