Academic journal article Business: Theory and Practice

Evaluation of the Influence of the Structure and Rate of Taxes and Social Insurance Contributions on Labour Market Using the Stochastically Informative Expert system/Mokesciu Ir Socialinio Draudimo Imoku Masto Ir Strukturos Itakos Darbo Rinkai Vertinimas Pasitelkiant Stochastiskai Informatyvia Ekspertine Sistema

Academic journal article Business: Theory and Practice

Evaluation of the Influence of the Structure and Rate of Taxes and Social Insurance Contributions on Labour Market Using the Stochastically Informative Expert system/Mokesciu Ir Socialinio Draudimo Imoku Masto Ir Strukturos Itakos Darbo Rinkai Vertinimas Pasitelkiant Stochastiskai Informatyvia Ekspertine Sistema

Article excerpt

Ivadas

Naudojant stochastiskai informatyvia ekspertize mokesciu ir imoku poveikio darbo rinkai ivertinti susiduriama su keliomis problemomis. pirma, stochastiskai informatyvi ekspertize zengia pirmuosius zingsnius. Stochastiskai informatyvios ekspertizes ideja ta, kad kiekvienas is ekspertu turetu operuoti vertinamo pozymio reiksmiu galimybiu tikimybes skirstiniais ir kitais stochastinio modeliavimo atributais. Antra, ekspertai neretai savus ivercius teikia be papildomu argumentu, kodel jie yra tokie, tuo labiau nepateikiama modeliu, kuriuos naudojant parengiami duomenys stochastiskai informatyviai ekspertizei atlikti. Siame straipsnyje siekiama visiskai panaudoti koreliacines regresines analizes generuojama informacija, siekiant tureti kiekybiskai patikrinama informacija, kuria remiantis formuojasi ekspertiniai iverciai.

Straipsnyje mineti metodai ir modeliai pasitelkiami nagrineti darbo rinkos ir mokesciu bei socialinio draudimo imoku saveika. Si sritis itin svarbi, nes, formuojant socialines bei ekonomines politikos priemones tradiciniais analizes metodais, sudetinga identifikuoti kiekybinius ir kokybinius pokycius nedarbo mazinimo fiskalines politikos priemonemis.

Pirmame skyriuje pateikiamas nuoseklus stochastiskai informatyvios ekspertines sistemos supratimas ir organizavimas, antrame skyriuje sujungiami koreliacines regresines analizes metodai ir stochastiskai informatyvios ekspertizes principai, siekiant ivertinti mokesciu poveiki nagrinejamiems pokyciams darbo rinkoje, treciame--mokesciu ir socialiniu imoku struktura optimizuojama atsizvelgiant i darbo rinkos ir biudzeto poreikius.

Tyrimu objektas--mokesciu ir socialinio draudimo imoku masto bei strukturos itakos darbo rinkai vertinimas.

Tyrimo tikslas--atlikti mokesciu ir socialinio draudimo imoku masto ir strukturos itakos darbo rinkai vertinima, taikant stochastiskai informatyvius ekspertinius metodus.

Metodai: koreliacine regresine analize, stochastiskai informatyvi ekspertize, tikimybiniai teoriniai metodai, ekonometriniai statistiniai metodai, apvalaus stalo dialogo metodas, analitinis-ekspertinis metodas, daugiafaktore, daugiakritere, stochastine analize.

1. Stochastiskai informatyvi ekspertize kaip naturali ekspertiniu sistemu tinklo pletote

Siame skyriuje nagrinejama bendra ekspertiniu sistemu tinklo pletotes problema ir stochastiskai informatyvios ekspertizes sistemos, suvokiant ja kaip ypac svarbia tokio tinklo komponente, parengimas. Konkreciai nagrinejamas atvejis, kai ekspertiniam pozymio galimybiu vertinimui naudojamas pozymio reiksmes galimybiu tikimybes skirstinys. Tokios metodikos netaikymas argumentuojamas tuo, kad vertinant iprastiniais rodikliais, t. y. pasirenkant vienataski ar intervalini iverti, veliau is ivairiu prielaidu bandoma atkurti ta aplinka, kuria butu leide matyti iverciai, pateikti kaip pozymio reiksmiu galimybiu tikimybes skirstiniai.

1.1. Stochastiskai informatyvios ekspertizes ypatumai

Ekspertine sistema yra budas, kuriuo kuriami nauju ziniu generavimo arba sprendimu priemimo principai, jau egzistuojantys ekspertu mintyse vaizdiniais, remiantis labiausiai isvystytomis sprendimu priemimo sistemomis, ziniu bazemis ir kitais saltiniais. Jais remiantis kaupiama tiksline informacija pasirinktoms problemoms spresti. Ja analizuoja tokie mokslininkai, kaip Avraamides ir Rikker (2002), Billari et al. (2012), Kalogirou (2002), St-pierre ir Delisle (2006), Elnathan ir Gavious (2009), McDaniel et al. (2002).

Ekspertiniu sistemu tinklo pletros tikslas--kurti specializuotus auksciausios kompetencijos centrus, galincius integruotomis pastangomis spresti ar kurti prielaidas spresti problemas, kas tradiciniu budu butu sunkiai pasiekiama. Kaip teigia Li (2012), Malagoli et al. (2007), Humpert ir Holley (2007), butini ekspertiniu sistemu tinklo atributai yra efektyvus specializuotu centru saveikavimas, visavertes ziniu ir duomenu bazes. Deja, siuo metu dar neturime nuodugniu moksliniu diskusiju apie ekspertiniu sistemu tinklu kurima. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.