Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

'N Bydrae Tot Die Queer Diskoers in Afrikaans

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

'N Bydrae Tot Die Queer Diskoers in Afrikaans

Article excerpt

Book Title:

Oktober

Book Cover:

[ILLUSTRATION OMITTED]

Author:

Reney Warrington

ISBN:

978-1-8691-9543-4

Publisher:

Protea Boekhuis, Pretoria 2012, 224 p., ZAR160.00 *

* Book price at the rime of review

Oktober is die prosadebuut van Reney Warrington en handel oor Jo, 'n professionele fotograaf en haar verhouding met haar familie, asook haar ontmoeting en uiteindelike verhouding met die popsanger Leigh. Jo is baie na aan Jonathan en Ruby, haar suster se kinders, maar haar swaer wil haar nie meer naby die kinders toelaat nie. Sy trek daarom uit haar ouerhuis en verhuis later na Londen. In Londen, die stad wat dikwels in die Afrikaanse letterktmde met vryheid en ontvlugting geassosieer word, kom sy op die been as fotograaf. Dit is ook hier waar James, die kind van die galery-eienaar vir wie sy gaan werk, die leemte moet vul wat gelaat is deur die verbod om haar susterskinders te besoek.

Wat die teks anders maak, is nie net die formaat nie, maar ook die insluit van foto's met byskrifte. Die foto's sluit by die teks aan en word deel van die narratief, soos Sebald ook dikwels doen. Sonder die konteks van Oktober sou etlike van die foto's maar bra flou oorkom, soos byvoorbeeld die jukstaponering van die plastiekgrassnyer en die twee lee gemmerbierbottels.

Die roman word vanuit die perspektief van 'n lesbiese verteller-fokalisator vertel en lewer onder meer kommentaar op die ongevoeligheid van die heteroseksuele samelewing. SO word die swaer George tekenend van die homofobiese man, wat meen dat sy kinders gekorrupteer sou word indien hulle met die verteller in kontak gebring word. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.