Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

A Conversation Spanning Three Millenia: A Poetic Re-Invention of Homer's Iliad by T.T. Cloete/Gesprek Oor Drie Millenniums: T.T. Cloete Se Herskrywing Van Homeros Se Achillesskild-Gegewe

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

A Conversation Spanning Three Millenia: A Poetic Re-Invention of Homer's Iliad by T.T. Cloete/Gesprek Oor Drie Millenniums: T.T. Cloete Se Herskrywing Van Homeros Se Achillesskild-Gegewe

Article excerpt

The aim of this article is to analise the poem 'Achilles se skild' (The shield of Achilles) by T.T. Cloete, from his volume of poetry onversadig (unquenched) (2011). The poem, as narrated by Cloete, will be compared with the original text as we find it in the Iliad of Homer. In the first section of the article the symbolic meaning of the shield which Hephaistos makes, will be explored. Subsequently it will be demonstrated how Cloete appropriates and adapts the material from the Iliad to forge a philosophy of life which is in correspondance with the rest of the volume of poetry onversadig and his poetic oeuvre.

In hierdie artikel word 'n analise van T.T. Cloete se gedig 'Achilles se skild' uit die bundel onversadig (2011) gemaak. Die doel is eerstens om die verhaalgegewe binne die konteks van Homeros se Ilias te plaas en die simboliese betekenis van die afbeeldings wat daarop verskyn, te verreken. Daarna word Cloete se omdigting van die teks ondersoek deur dit met die bronteks te vergelyk om aan te toon hoe die digter die 7/ifls-gegewe toe-eien en verwerk om 'n lewens- en wereldbeeld te skep wat in lyn met die res van die bundel onversadig en Cloete se digterlike oeuvre as sodanig is.

Achilles se skild

Homeros se Ilias, wat waarskynlik na 750 vC geskryf is, is 'n seminale werk binne die Westerse beskawing. Een van die bekendste dele van die epos is die beskrywing van hoe Hefaistos, die goddelike smid en god van vuur en metaal, die Griekse held Achilles se skild maak voor hy die geveg teen die Trojaanse held Hektor aandurf. In Boek 18 van die Ilias beskryf Homeros alles, wat Hefaistos in relief op die skild aanbring, in besonderhede. Hoewel die beskrywing van wapenrustings in die Ilias en ander werke uit die periode en selfs baie later, niks besonders is nie, gryp die beskrywing van Achilles se skild deur die eeue heen steeds lesers se verbeelding aan. Hesiodos se beskrywing van Herakles se skild is ooglopend op Homeros se beskrywing gebaseer, maar Vergilius het eeue later ook Homeros as basis vir sy beskrywing van Aeneas se skild geneem. As objek van literere belangstelling geniet die skildbeskrywing eweneens besondere aandag. Aristoteles (Dorsch 1965) is slegs een van verskeie klassieke filosowe wat die skild (in sy Poetika) bekommentarieer. Ook latere kritici toon besondere belangstelling in die gegewe. In 1766 lewer Lessing in Laokoon uitgebreide kommentaar oor die simboliese betekenis van die skild wat tot vandag die onderwerp van akademiese diskoers is. Richardson (1975) noem byvoorbeeld 'n hele reeks skild-verklaarders in sy artikel Homeric professors in the age of the Sophists.

Die tonele wat op die skild uitgebeeld word, word tradisioneel as uitgebreide metafoor vir die totale kosmologie van die Homeriese tyd beskou (Scully 2003:29; Hardie 1985:11). Om te bewys dat die skild al sedert antieke tye op die wyse geihterpreteer word, haal Hardie (1985:22) die passasie uit Ovidius aan waar Ajax kla dat die lafhartige Odusseus nie bevoeg is om 'the image of the universe on the shield of Achilles' te dra nie.

Wanneer T.T. Cloete in die bundel onversadig (2011) die maak van die skild in die gedig 'Achilles se skild' (bl. 82-90) beskryf, is die stof dus reeds veelvuldig geinterpreteer en menigvuldige betekenislae daarop gele. Die doel van hierdie artikel is tweeledig. Eerstens word Cloete se gedig ontleed om aan te dui hoe dit op subtiele wyse in gesprek met Homeros se teks tree. Tweedens word die verskillende--selfs uiteenlopende--interpretasies daarvan ondersoek om 'n eie sintese van die Achillesskild-gegewe te skep, wat grootliks ooreenstem met die lewens- en wereldbeeld van die res van die bundel onversadig (2011) en die van die Cloete-oeuvre oor die algemeen.

Skild-simboliek

Wanneer Achilles se moeder Thetis ('n seegodin) Hefaistos vra om 'n wapenrusting vir haar seim te maak, beloof hy om die wapens so mooi te maak 'dat elkeen van al die baie mense wat daar is, as hy hulle sien, hulle sal bewonder' (H:298,466-7) (1). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.