Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Alienation in Leora Farber's the Futility of Writing 24-Page Letters (2009)/ Vervreemding in Leora Farber Se the Futility of Writing 24-Page Letters (2009)

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Alienation in Leora Farber's the Futility of Writing 24-Page Letters (2009)/ Vervreemding in Leora Farber Se the Futility of Writing 24-Page Letters (2009)

Article excerpt

This article investigates the concept of alienation in Leora Farber's The futility of writing 24-page letters (as an extension of a work titled Between Cup and Lip as part of the Dis-Location/Re-Location, 2007/2008 exhibition). This is done from a feminist-postcolonial framework in order to investigate the layered complexities surrounding alienation that arise during the oppression of the marginalised. The postcolonial theoretical discourse with its emphasis on the 'other' and the psychic alienation of the marginalised influences the feminist discourse regarding the estrangement of the woman. In feminist discourses, 'alienation' refers to the estrangement women experience in a patriarchal society. We argue that these letters indicate oppressed psychic alienation and self alienation which are the result of stereotyping, cultural domination and sexual objectification. We further argue that Farber's The futility of writing 24-page letters reveals complex layers of alienation.

Hierdie artikel ondersoek die konsep vervreemding in Leora Farber se The futility of writing 24-page letters (as uitbreiding van die werk getiteld Between Cup and Lip, wat deel gevorm het van die Dis-Location/Re-Location, 2007/2008-uitstalling). Dit is gedoen vanuit 'n feministie-spostkoloniale raamwerk om ondersoek in te stel na die kompleksiteite wat ontstaan met betrekking tot vervreemding wanneer gemarginaliseerdes onderdruk word. Die postkoloniale teoretiese diskoers met sy klem op die ander en die psigiese vervreemding van die gemarginaliseerde beihvloed die feministiese diskoers rakende die vervreemding van die vrou. In feministiese diskoerse verwys vervreemding na die marginalisering wat vroue in 'n patriargale samelewing ervaar. Ons argumenteer dat hierdie briewe aanduidend is van onderdrukte psigiese vervreemding en selfvervreemding wat die gevolg is van stereotipering, kulturele oorheersing en seksuele objektivering. Ons voer voorts aan dat Farber se The futility of writing 24-page letters komplekse lae van vervreemding openbaar.

Inleiding

Hierdie artikel ondemeem 'n ondersoek na Farber (geb. 1964) se kunstenaarsboek The futility of writing 24-page letters as deel van die projek Oor die einders van die bladsy. Die kunstenaarsboek bestaan uit 'n groot hoop opgefrommelde briewe op die grond (in die hoek van die galery) en 'n geraamde reeks van tien briefafdrukke (in een langwerpige raam, gehang teen die muur bokant die hoop briewe op die grond). The futility of writing 24-page letters is 'n uitbreiding van die kunstenaar se werk Between Cup and Lip (2006/2007) wat tydens haar 2007/2008-uitstalling deel van die reeks Dis-Location/Re-Location gevorm het. Hierdie kunstenaarsboek word binne die konteks van die reeks Dis-Location/Re-Location gelees en ge'fnterpreteer.

The futility of writing 24-page letters lewer kritiek op geslagtelike stereotipes, kulturele oorheersing en seksuele objektivering, wat elk op sigself 'n oorsaak en produk van vervreemding is. Dit is juis hierdie dialektiese spanning wat tussen die gemarginaliseerde vrou en haar ervaring van vervreemding ontstaan wat ons in hierdie artikel ondersoek.

Ons plaas vanuit 'n feministies-postkoloniale perspektief die fokus in die lees en interpretasie van The futility of writing 24-page letters op die vrou se ervaring van vervreemding as die gemarginaliseerde ander. In hierdie verband is dit veral die invloed van Marx se derde en vierde onderskeid ten opsigte van vervreemding (wat later in hierdie artikel belig word) op feniinistiespostkoloniale diskoerse wat vir ons van belang is. Die rede hiervoor is dat Farber haar in haar kunsbesef rig op die uitbeelding van die vrou wat as gevolg van sosiale en kulturele beperkings onderdruk is. Ons argumenteer dat die briewe die globale karakter van feminisme openbaar en aanduidend is van onderdrukte psigiese vervreemding as gevolg van stereotipering, kulturele oorheersing en seksuele objektivering. Ons argumenteer voorts dat Farber se The futility of writing 24-page letters komplekse lae van vervreemding openbaar. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.