Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

'N Leksel Sout Uit Die Maande-'N Leksel Sout Uit Die Aarde

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

'N Leksel Sout Uit Die Maande-'N Leksel Sout Uit Die Aarde

Article excerpt

Book Title: 'n Leksel sout uit die maande

Book Cover:

[ILLUSTRATION OMITTED]

Author: Jan Nel

ISBN: 978-1-86919-305-8 (South Africa)

Publisher: Protea Boekhuis (Pretoria 2011)

Op die keurige voorblad van Jan Nel se essaybundel, 'n Leksel sout uit die maande, is 'n herfsblaar en 'n boomstomp met duidelike jaarringe afgebeeld. Hierdie eerste kennismaking met die boek kondig reeds vir die leser die tema aan. In die versameling essays gaan dit naamlik oor die wisseling van seisoene, oor die aard van die natuur en die mens, oor dinge wat verbygaan, maar ook oor herontwaking en nuwe groei.

Die bundel is 'n heruitgawe van die versameling wat oorspronklik in 1996 by Tafelberg verskyn het. Die aanvanklike twyfel of 'n bundel soos hierdie 'n herdruk regverdig en of die sterk nabiurgebondenheid steeds toepaslik is vir 'n hoofsaaklik verstedelikte gemeenskap, het met die lees van die essays grotendeels vervaag.

Jan Nel is 'n noukeurige waarnemer en 'n vaardige skrywer. Die essays, oor die algemeen goed geselekteer, is volgens die maande van die jaar ingedeel. Dit is 'n funksionele stuktureringsmiddel aangesien dit 'n bepaalde fokus meebring, die bydraes onderling verbind en 'n bepaalde narratiewe verloop impliseer. Die skrywer se intieme kennis van die natuur, noukeurige waameming en sintuiglike beskrywing, is opvallend. Nel is egter ook 'n goeie waarnemer van mense, en die natimrbesinnings word aangevul en afgewissel met algemeen menslike ervarings soos besoeke aan 'n dokter, die bywoning van baUetvertonings en die ervaring van eensaamheid.

Natnuwaarnernings word nie tot een landstreek beperk nie, en seisoene en maande word genuanseerd geteken. In 'Augustus' word die maand wat op die Hoeveld met troostelose winde vereenselwig word, se ander kant ook getoon:

   Nie orals kom Augustus met onbeheerste drif en wilde windslae nie,
   nie oral met sand onder die tande en skaapmis in neus en ore nie,
   nie oral met suile stof en droe mielieblare nie, maar plek-plek ook
   sagvoets, sonder fanfare en met 'n periodieke roering van
   Augustusbriese. (bl. 83)

Verwysings na aktuele gebeure en spesifieke maatskaplike omstandighede bly oor die algemeen vaag sodat die bundel nie opvallend gedateer word nie. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.