Academic journal article Business: Theory and Practice

Developing Negotiation Competencies of Business Management Students: Structural and Content dimensions/Verslo Vadybos Studentu Derybiniu Kompetenciju Ugdymas: Strukturos Ir Turinio Dimensijos

Academic journal article Business: Theory and Practice

Developing Negotiation Competencies of Business Management Students: Structural and Content dimensions/Verslo Vadybos Studentu Derybiniu Kompetenciju Ugdymas: Strukturos Ir Turinio Dimensijos

Article excerpt

Ivadas

Aktualumas.Kiekvienas vadybininkas visu pirma turi buti geras derybininkas, nes jo darbe deretis tenka nuolatos: parduodant, perkant produkta ar paslauga, sudarant pirkimopardavimo sutarti, sprendziant daugybe ivairiu situaciju. priklausomai nuo vadybininko pasirengimo, derybines veiklos igudziu ir kompetenciju dalykinis pokalbis ar derybos gali vykti lengvai arba su didele itampa, gali pavykti nesunkiai susitarti ar iveikiant ypatingus sunkumus arba ir visai nepavykti susitarti. Mokejimas dalykiskai bendrauti, suprasti kito zmogaus, derybu partnerio psichologija, skaityti jo siunciama verbaline ir neverbaline informacija, issiaiskinti jo ir jo atstovaujamos organizacijos interesus daugiausia lemia dalykinio pokalbio ir derybu sekme. Norint tai gerai atlikti, reikia buti isisavinus bendravimo pagrindus, gebeti skaityti verbalines ir neverbalines komunikacijos zenklus, israiskas, tureti susikurus pasiruosimo pokalbiui ir deryboms sistema, gebeti pateikti ir gauti informacija, argumentuoti savo pozicijas, atsakyti i pastabas, jas neutralizuoti, perprasti, nepasiduoti manipuliacijoms ir moketi dalykini pokalbi ar derybas kaip dera uzbaigti. Visuma isvardytu mokejimu ir gebejimu ir sudaro verslo vadybininko derybiniu kompetenciju sistema. Taigi vadybininko rengimas aukstojoje mokykloje, neivertinant ir nepletojant jo vertybiu, nuostatu ir asmeniniu savybiu, nesuteikiant jam dalykiniu pokalbiu ir derybu vedimo teoriniu ziniu sistemos, praktiniu igudziu, derybiniu kompetenciju, yra nesiuolaikiskas, nesusietas su rinkos ekonomika, visuomenes ir darbo rinkos poreikiais, nes apie 80 % vadybininko veiklos yra derejimasis. Kita vertus, siuolaikinis verslo pasaulis ir jo aplinka kinta labai sparciai, todel aukstosios mokyklos, universitetai turi orientuotis ne tik i siandienos keliamus reikalavimus verslo vadybininko kompetencijai, bet ir numatyti, kokios kompetencijos, taip pat ir derybines, lems jo sekme ateityje.

Problema. Derybiniu kompetenciju stoka verslo vadybininkui gali tapti esmine kliutimi pasiekti efektyvius veiklos rezultatus.

Tyrimo objektas--verslo vadybos studentu kaip busimu ivairaus lygio vadybininku derybiniu kompetenciju ugdymas.

Darbo tikslas--atskleisti svarbiausias verslo vadybininku derybiniu kompetenciju strukturos ir turinio dimensijas, leidziancias formuoti efektyvesne verslo derybu mokymo ir mokymosi sistema.

Tyrimo metodai--mokslines literaturos sistemine, lyginamoji, logine analize ir sinteze.

1. Kompetencijos: esme ir turinys

Kompetencijos savoka apibudina profesini tam tikro asmens pasirengima santykiams su isorine aplinka. Kiekvieno asmens, taip pat ir verslo vadybininko, uzimama vieta visuomeneje, organizacijoje, imoneje priklauso nuo jo asmenybes bruozu (asmeniniu savybiu), igytu ziniu, mokejimu ir gebejimu, vertingu ir reikalingu konkreciai veiklai atlikti. Kaip raso J. Raudeliuniene, "zinios derinyje su zmogaus gebejimais ir patirtimi sudaro kompetencija, kuri suvokiama kaip tam tikru ziniu, gebejimu ir igudziu visuma" (Raudeliuniene 2012).

Daugelyje moksliniu darbu (Juceviciene, Lepaite 2000; Jociene 2007; Gibbs 2009; Lauzackas 2008; Lauzackas et al.2009; Markus et al.2005; pukelis, pileicikiene 2010; Rosinaite 2009; Spencer, Spencer 1993; Diskiene, Narmontaite 2011; Tereseviciene et al. 2008; Zydziunaite, Lepaite 2009) kompetencijos savoka siejama su individo asmenybe--asmeninemis jo savybemis, asmens vertybemis, nuostatomis, poziuriais. Asmenybe apibreziama kaip psichologiniu asmens savybiu, bruozu derinys. Gebejimas kompetentingai spresti vadybines, taip pat ir derybines problemas, musu nuomone, sietinas ir su vadybininko emociniu intelektu, charizma. Charizma ir emocinis intelektas yra integratyvios daugiaplanes asmenybes charakteristikos, apimancios daugeli asmens savybiu.

Vertybes--tai esminiai isitikinimai, kad "konkretus elgesys ar egzistavimo budas yra asmeniskai arba socialiai priimtinesnis uz priesingo pobudzio elgesi ar egzistavimo buda" (Robbins 2006: 33). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.