Academic journal article Suvremena Lingvistika

Dunstan Brown, Marina Chumakina, Greville G. Corbett (Ur.) Canonical Morphology and Syntax

Academic journal article Suvremena Lingvistika

Dunstan Brown, Marina Chumakina, Greville G. Corbett (Ur.) Canonical Morphology and Syntax

Article excerpt

Dunstan Brown, Marina Chumakina, Greville G. Corbett (ur.) Canonical Morphology and Syntax Oxford University Press, 2013.

Radovi u knjizi Canonical Morphology and Syntax, upravo objavljenoj u uglednom nizu Oxford Linguistics, koju su uredili Dunstan Brown, Marina Chumakina i Greville G. Corbett, bavi se pitanjima kanonske metode u tipoloskim proucavanjima. Tekstovi objavljeni u ovom zborniku izbor su referata iznesenih na simpoziju posvecenom kanonskoj metodi koji se odrzao na Sveucilistu Surrey 9. i 10. sijecnja 2009. godine i na radionici o kanonskoj tipologiji koja se odrzala kao dio Osme konferencije Drustva za lingvisticku tipologiju na Sveucilistu Berkeley 26. srpnja 2009. godine. Posvecena sjecanju na jednu od najaktivnijih znanstvenica na podrucju tipologije, Annu Siewiersku, cije je iznimno inovativno i produktivno bavljenje tim podrucjem prekinuto preranom smrcu 2011. godine, knjiga sadrzava deset opseznih radova, medu kojima je i jedan njezin, u suautorstvu s Dikom Bakkerom, objavljen postumno. Skupini autora, intelektualno okupljenih oko Surrey Morphology Group koju vec godinama vodi ugledni Greville G. Corbett, pripadaju uglavnom vodeci europski lingvisti s podrucja jezicne tipologije, uz malobrojne kolege iz SAD-a i Australije. Sam je Corbett, kao sto je poznato, napisao u lingvistici prijelomne knjige Gender (1991), Number (2000), Agreement (2006) i Features (2012), od 2005. godine do danas eksplicitno primjenjujuci upravo metodu o kojoj je ovdje rijec.

Zbornik Canonical Morphology and Syntax prva je zbirka tekstova potpuno posvecena istrazivanjima lingvistickih pojava opisanih uz pomoc kanonske tipologije (CT), pri cemu se u svim analizama primjenjuje ta metoda i tumace se detalji njezina funkcioniranja. Rijec je o metodi koja je prvi put eksplicitno iznesena u Corbettovu tekstu The canonical approach in typology (2005), a onda je primijenjena i u njegovoj vec spomenutoj knjizi Agreement. Unatoc tomu, treba reci da su je, premda ne posve doradenu, i prije toga primjenjivali brojni tipolozi, prije svega Maria Polinsky (2003), Bernard Comrie (2003), Nicholas Evans (2003), a onda i Dunstan Brown i Greville G. Corbett (2005) i Andrew Spencer (2005). Svi su ti istrazivaci bili svjesni da je usporedivost podataka temeljni problem u tipoloskim proucavanjima, kao sto su bili svjesni i dalekoseznosti njegova rjesavanja, ne samo za tipologiju nego i za opis razlicitih prirodnih jezika tako da se konstrukcije specificne za svaki pojedini jezik uklope u kategorije koje je moguce usporedivati u razlicitim jezicima.

Kanonska je tipologija metoda koja se u posljednjih desetak godina intenzivno razvija proucavanjem pojedinih lingvistickih pojava, pri cemu su u samoj njezinoj biti nefiksiranost i prilagodljivost razlicitim pojavama, zbog cega se moze uciniti da kriteriji kojima barata nisu sasvim definirani. Ta se zabluda moze ukloniti detaljnim citanjem odabranih analiza iz kojih se vidi kako su autori svakomu pojedinom problemu pristupili dubinski i viseslojno, u svakome pojedinom slucaju nastojeci rijesiti osnovni problem koji se postavlja pred istrazivaca, a to je problem korespondencije (Corbett 2008), koji se tice upravo opravdanosti tretiranja obiljezja i njihovih vrijednosti kao usporedivih u razlicitim jezicima. Vazno je uociti da problem korespondencije nije samo problem tretiranja obiljezja u razlicitim jezicima nego i mogucnosti usporedivanja unutar jednog jezika, zato sto obiljezja pojave koja se opisuje mogu varirati unutar jednog jezika, sto je iznimno cesto. To se u knjizi pokazuje na jednostavnom primjeru slaganja u ruskome, gdje primjeri 1a. on pisal i 1b. ona pisala, usporedeni s 2a. ja pisal i 2b. ja pisala otvaraju upravo to pitanje. Svi navedeni primjeri dijele neka obiljezja slaganja, no samo su u primjerima navedenima pod brojem jedan obiljezja prikazana u kanonskom obliku. Stoga je cilj kanonske tipologije uspostavljanje odnosa izmedu pojmova primjenjivih u brojnim jezicima s onima koji su specificni za odredene jezike, ili, kao sto Haspelmath (2010) istice, uspostavljanje odnosa izmedu komparativnih pojmova i deskriptivnih pojmova. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.