Academic journal article Akroterion

In Memoriam: Francois Retief Pauw: (27.09.1950-11.08.2014)

Academic journal article Akroterion

In Memoriam: Francois Retief Pauw: (27.09.1950-11.08.2014)

Article excerpt

Francois Pauw is op 27 September 1950 in Fort Beaufort gebore en het opgegroei in Kakamas, die Strand en Worcester. Hy matrikuleer (as 7de in Kaapland) aan die Hoer Jongenskool in Worcester in 1968 waar hy ook hoofseun was en vir die eerste rugbyspan en eerste tennisspan gespeel het. Daarna het hy aan die Universiteit van Stellenbosch gaan studeer waar hy in Wilgenhof gebly het. In 1971 behaal hy die graad BA (Admissie), in 1974 'n HonsBA in Klassieke tale (met onderskeiding) en in 1980 'n MA in Grieks (eweneens met onderskeiding). Sy tesis (onder leiding van prof P J Conradie) het gehandel oor 'Oorlogsproblematiek in die Troades van Euripides'. Vir sy magisterstudie het hy 'n beurs van die Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ontvang en gedurende 1979 en 1980 in Tubingen navorsing gedoen. Sedert 1981 tot sy dood het hy as lektor agtereenvolgens in die Departemente Grieks, Klassieke en Antieke Studie aan die Universiteit van Stellenbosch gedoseer.

Francois het oor die jare heen 'n wye verskeidenheid vakke aangebied, van kursusse oor sy spesialisgebiede, klassieke Grieks, Griekse tragedie en komedie, tot kursusse oor die Atheense demokrasie, die alledaagse lewe in die Antieke en selfs Latyn op gevorderde vlak. Elkeen van hierdie modules is met die grootste noukeurigheid en toewyding tot in die fynste besonderhede beplan en aangebied, met gedetailleerde aantekeninge en vertalings in Afrikaans en Engels. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.