Academic journal article Business: Theory and Practice

Creativity Components in the Innovative activity/Kurybiningumo Komponentai Inovacineje Veikloje

Academic journal article Business: Theory and Practice

Creativity Components in the Innovative activity/Kurybiningumo Komponentai Inovacineje Veikloje

Article excerpt

Ivadas

Inovacinei veiklai vykdyti imonese sudaromos komandos. Inovaciju komanda formuojama is ivairiu sriciu specialistu, daznai priklausanciu ivairiems imones padaliniams. Ji, dedama koordinuojamas pastangas sukurti, skleisti ir naudoti naujove, turetu sukurti pozityvia sinergija. Inovaciju komanda pagal komandu tipu charakteristikas (Kasiulis, Barvydiene 2005) priklausytu auksciausio lygio komandoms, vadinamoms superkomandomis, kurios sudaromos sudetingoms, neeilinems problemoms spresti ar prasiverzti pro administravimo grandis, stabdancias pazanga ir minti. Inovaciju komandos veikla dazniausiai buna susijusi su silpnai strukturizuotu ir nestrukturizuotu problemu sprendimu. Kai yra mazai strukturizuota problema, jos sprendimo tikslai, alternatyvos, kriterijai aiskus tik is dalies ir juos reikia tirti. Nestrukturizuotos problemos yra sudetingesnes. Neretai buna neaiski pati ju esme, neapibrezti tikslai, o ju sprendimo alternatyvas reikia surasti, vertinimo kriterijai --nevienareiksmiski ir priestaringi. Tokiam inovaciju komandos tyrimu budui budinga kelti klausima del:

--sprendimo priemimo kriterijaus;

--objektyviu skaiciavimu ir subjektyviu svarstymu santykio formuojant ir ivertinant alternatyvas;

--sprendimu parengimo metodu varijavimo, atsizvelgiant i kilusiu problemu pobudi.

Tyrimo objektas--inovaciju komandos formavimosi procesai ir kurybingumo komponentai.

Problema. Silpnai strukturizuotoms ir nestrukturizuotoms problemoms spresti reikalingas didelis inovaciju komandos kurybingumas. Todel, sudarant inovaciju komandas, reikia vadovautis moksliniu tyrimu teiginiais, sudaranciais galimybes preliminariai numatyti komandos nariu kurybinguma. Vadovavimas tokioms komandoms tampa sudetingesnis. Reikia sudaryti salygas komandos nariu kurybiniams gebejimams atsiskleisti ir ju ugdyti. Kurybingos asmenybes yra jautresnes psichologiniam organizacijos klimatui ir kurybingumo vidines motyvacijos dirgikliams. Komandinio darbo specifika inovaciju sferoje nagrineta mazai. Leidiniuose inovaciju tematika nagrinejami tik bendrieji komandinio darbo principai. Tai reiskia, kad yra tikslinga pletoti siuo metu teoriskai mazai nagrinejamus veiksnius, turincius itakos inovaciju komandos kurybinio potencialo naudojimui. Ju rezultatai turetu sudaryti salygas metodiskai tobulinti inovaciju komandos formavima ir valdyma.

Tyrimu tikslas--metodiskai isnagrineti inovaciju komandoje vykstancius reiskinius ir nustatyti kurybingumo komponentus suvokimo, ideju generavimo ir ideju igyvendinimo etapuose.

Tyrimas atliktas remiantis bendraisiais mokslinio tyrimo metodais: sistemine analize, logine analize ir anketines apklausos duomenu regresine analize.

1. Kurybingumo ir jo komponentu samprata

Zweig (2005: 377) teigia, kad "is daugybes neimenamu pasaulio misliu pati giliausia ir paslaptingiausia yra ir bus kurybos paslaptis". I Europos kultura kurybos savoka atejo velai, sunkiai, patyrusi pasipriesinima (Tatarkiewicz 2007). Tik XIX a. terminas "kurejas" atejo i meno kalba. Bet tada jis virto isimtine jo nuosavybe. Kurejas tapo menininko sinonimu. Buvo sudaryti nauji terminai "kurybingas", "kuryba". Jie buvo vartojami tik kalbant apie menininkus ir ju darbus. XX a. zodi "kurejas" imta taikyti ivairiose zmogaus veiklos srityse. Siuolaikiniame globalizacijos kontekste kurybingumas ir inovatyvumas daznai ivardijami kaip vieni svarbiausiu imoniu strateginiu prioritetu, stengiantis prisitaikyti prie kintanciu rinkos salygu (Subin, Workman 2004; Prabhu et ai. 2005). Darbuotoju kurybingumas ir inovatyvumas nagrinejami kaip vertybes ir teigiama, kad jos ivairiose imonese uzima skirtinga hierarchini lygi vertybiu sistemoje (Maceika et al. 2007). Rogersas (2005) teigia, kad kurybingumas yra bendrazmogiska zmogaus savybe, kad gebejimas kurti slypi kiekviename is musu. Sugebejimas kurybingai elgtis gali pasireiksti ir kasdienybeje. Tatarkiewicz (2007) pabrezia, kad kuryba yra visuotine ir neisvengiama, kad be jos neimanomas pazinimas ir kad jos esama bet kokioje zmogaus veikloje. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.