Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Portrette in My Gang: Resensie

Academic journal article Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Portrette in My Gang: Resensie

Article excerpt

Portrette in my gang is 'n eenheidsbundel waarin die meeste gedigte portrette van individue verteenwoordig. Sommige (onder meer 'nobilis', 'Gioconda', 'Beeld', 'Visioen' en 'Selfportret') is geskryf na aanleiding van werklike skilderye, terwyl ander gedigte self die portrette vorm van mense wat deur die 'gang' van die digter se lewe hom beinvloed het. Dit sluit familielede in soos sy ma ('Mastos'), pa ('Verhuising') en ouma ('Amarilis'), maar ook denkers en kunstenaars soos N.P. van Wyk Louw, Hermann Hesse, Nietzsche, Dostojefski, Hegel, Anna Vorster en Joan Hambidge. Die bundel bevat ook enkele natuurgedigte en gedigte met 'n sosiaal kritiese inslag.

'n Deurlopende motief is die naas mekaar plasing van geboorte en dood ('die eerste skree / en die teruggee van die asem' ['Vergange']). In 'Circa 1933' en 'Selfportret' ondersoek die digter sy eie lewe en kunstenaarskap, maar die fokus is hoofsaaklik op wat bogenoemde, nastrewenswaardige mense met hulle tyd op aarde gedoen het. 'n Verder deurlopende tema is die soeke na die transendentale 'gees' wat die aardse lewe oorstyg en daaraan betekenis gee. Hierdie soeke is slegs in 'Pater Noster: 'n parafrase', 'n nuwe Afrikaanse vertaling van die Onse Vader-gebed, eksplisiet Christelik. Dit word eerder hoofsaaklik geassosieer met die Jungiaanse kollektiewe onbewuste (sien 'Circa 1933') en die poging van die kunstenaar om met die 'Groot Onsigbare' ('Abstrakte ritme, Anna Vorster') in aanraking te kom.

Soos Andries Visagie noem in sy resensie vir Versindaba beteken die verkenning van hierdie temas (sowel as die fokus op veroudering in 'n gedig soos 'laaste woord') dat Portrette in my gang vrugbare stof bied vir navorsers wat belangstel in ouderdomsgedigte. Myns insiens is 'Swartberg' en 'Tablet' egter die twee sterkste gedigte in die bundel, juis omdat hulle van die tematiek wegbreek. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.