Academic journal article Suvremena Lingvistika

Prijedlona Skupina S + Instrumental U Hrvatskom Jeziku

Academic journal article Suvremena Lingvistika

Prijedlona Skupina S + Instrumental U Hrvatskom Jeziku

Article excerpt

1. Uvod

U hrvatskom se jeziku, kao Uto je dobro poznato, sredstvo izraPava instrumentalnom imenskom skupinom, a socijativ prijedloPnom skupinom s + instrumental. (1) Sredstvo je sudionik koji je drugi u uzrocnom lancu, potreban je agensu da bi izvrUio radnju, agens ga odabire zbog svojstava koja ima i njime upravlja. U prototipnim situacijama dolazi do kontakta sredstva i pacijensa i pacijens se pritom mijenja (v. Langacker 1991, Croft 1993). Dakle, u recenici postoje makar implicitno prisutan agens kao obvezna dopuna, sredstvo kao neobvezna dopuna i pacijens kao obvezna dopuna (viUe u Brac 2017). Za pojavu prijedloPne skupine s + instrumental sa znacenjem druUtva nuPno je da postoje najmanje dva samostalna sudionika koji vrUe radnju. Ivic (1954: 161) navodi da je kljucni kriterij za razlikovanje sredstva i druUtva taj da je sredstvo pojam koji je podreden agensu, a s njim cini jedinstvo u trenutku vrUenja radnje, dok je socijativ ravnopravan agensu, Uto je pretpostavka koja ce se problematizirati kasnije u radu. (2)

Ivic (1954) daje najopsePniju analizu prijedloPne skupine s + instrumental u >>srpskohrvatskom<< jeziku, stoga ce se njezinu opisu posvetiti viUe pozornosti. Suvremeni opisi prijedloPne skupine s + instrumental u kroatistickoj literaturi vezani su uz znacenja instrumentala, opis prijedloga ili druga pitanja (npr. Silic i Pranjkovic 2005: 236, Belaj i Tanackovic Faletar 2014: 488-491, Belaj i Tanackovic Faletar 2017, Matovac 2016), dok je u svjetskoj lingvistici viUe pozornosti posveceno pitanju semanticke uloge i/ili sintaktickoga statusa te skupine (npr. Stolz 1996, Stassen 2000, Stolz, Stroh i Urdze 2006, Dimitriadis 2004, 2008, Rakosi 2003, 2008, Siloni 2012).

Ivic (1954: 165) razlikuje socijativ i pseudosocijativ. Socijativ dijeli na 1) socijativni odnos neposrednoga tipa koji se javlja uz radnju koja zahtijeva dva sudionika koji vrUe radnju u isto vrijeme i na isti nacin, cine to uzajamno, odnosno tako da se radnja vraca od jednoga vrUitelja do drugoga te je rijec o jedinstvenoj radnji (sastajati se s kim) i 2) posredni socijativni odnos koji se uspostavlja posredno, odnosno ne ovisi o glagolskoj radnji, nego u trenutku vrUenja radnje dva sudionika imaju zajednicku namjeru vrUenja radnje (Petar ide s Markom). U okviru kategorije socijativnoga instrumentala razlikuje i 3) netipicne konstrukcije temeljene na odnosu druUtva (npr. uz glagole rastati se i ciniti), 4) nepravi socijativ, koji se javlja uz psiholoUke i fizioloUke glagole (npr. patiti s kim, umrijeti s kim), u znacenju vremena (npr. Sa zimom ode i moja ljubav sasvim.) ili kada je kakav predmet uz agensa dok vrUi radnju (npr. ide s torbom na ledima) te 5) kategoriju cjeline koju karakterizira to da je jedno lice vezano uz drugo kao njegov sastavni dio ili ga zastupa (npr. majka s djecom). Ivic (1954: 159) navodi da je za socijativni odnos kljucno to da je radnja uzajamna, da oba sudionika istovremeno izvode radnju na jednak nacin, dok se pseudosocijativ razlikuje od socijativa po tome Uto se njime izraPava kakva karakteristika glavnoga aktanta. No kriterij koji navodi za odredivanje socijativnoga odnosa vrijedi samo za socijativni odnos neposrednoga tipa, dok se druge kategorije ili ne uklapaju u to odredenje ili su bliPe pseudosocijativu. Ivic (1954: 165) pseudosocijativ dijeli na pratilacki instrumental, koji otkriva okolnosti pod kojima se vrUi radnja (npr. zadrPati s teUkom mukom), instrumental karakteristicne pojedinosti, koji obiljePava dio tijela agensa dok vrUi radnju (npr. djevojka s plavim ocima) i instrumental sastavnoga dijela, koji obiljePava predmet koji je s drugim predmetom u odnosu cjeline i dijela (npr. ploca s natpisom).

U ovom se radu podjela Ivic (1954) pojednostavnjuje, eksplicitno se odreduje sintakticki status prijedloPne skupine s + instrumental, Uto rezultira preciznijim razlikovanjem dopuna i dodataka, te se prijedloPnoj skupini s + instrumental pridruPuju semanticke uloge u skladu sa suvremenim sintaktickim opisima. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.